Засаг түрэ 12 jul 2021 402

​Залуушуулай шэнжэлгэнүүдэй урилдаанууд

Уласхоорондын залуушуулай соёл-түүхын яһатан хоорондын шэнжэлэлгын болон харилсаанай «Следы Наций» түлэб 14-һөө дээшэ наһатай бүхы дуратайшуулые саг үргэлжэ үнгэргэгдэжэ байдаг хэдэн урилдаануудта урина.

2021 оной сентябрь болотор «По следам наций» урилдаанай сайт дээрэ мэдүүлгэ оруулжа болоно. «Следы наций», «Следы народов», «Следы людей», «Следы войн» гэһэн шэглэлнүүдээр «Лучший след» болон «Активный следопыт» һалбаринуудаар эгээл һонирхолтой рассказууд болон эгээл эдэбхитэй хабаадагшад сэгнэгдэхэ.

«Горящие сердца» гэһэн урилдаанда мэдүүлгэнүүд декабрь соо абтагдажа дүүрэхэ. Түрэл арадайнгаа түүхые аман зохёолһоонь эхилээд, мүнөө үе хүрэтэр шэнжэлжэ, Эхэ оронойнгоо үмэнэ энэрхы сэдьхэлэй баатаршалга гаргажа, арад зоной зүрхэ сэдьхэл буляаһан нютагайнгаа болон ондоошье ороной хүнүүд тухай хабаадагшад найруулгануудые зохёохо болоно.

Бүхы ажалнууд дүрбэн номинацяар сэгнэгдэхэ. «Миссия выполнима» гэһэн шэглэлдэ эмшэн, абаралгын албанай мэргэжэлтэн гү, али аюулгүйе сахигша гэһэн мэргэжэл шэлэгшэд тухай материалнууд орохо ёһотой. «По зову сердца» гээшэдэ залуу үетэниие аша туһатай юумые бүтээхэ хэрэгтэ һургадаг гү, али өөрөө бүтээдэг багшанар, гэгээрүүлэгшэд, тамирай, болбосоролой гү, али урлалгын һалбаринуудай урагшаа зүдхэгшэд тухай зохёолнуудые оруулжа болоно. Саг соонь хажуудань байжа, хүнэй ами наһа абарһан гү, али үйлын ябадалые эрид ондоо болгон тэнсүүлһэн эрэлхэг эрхэтэн тухай найруулганууд «В трудную минуту» гэһэн шэглэлдэ таараха. Арад зонойнгоо аша туһада бэеэ зорюулһан буян үйлэдэгшэд, соёл урлал дэмжэгшэд, эб найрамдал байгуулагшад, тус оронойнгоо болон уласхоорондын энэрхы сэдьхэлэй түлэбүүдые зохёогшод тухай материалнууд «По велению души» гэһэн шэглэлдэ сэгнэгдэхэ. «Хранители этносов» урилдаан 2022 оной июнь болотор болохоор хараалагданхай. Гэртээ ходо хэрэглэжэ байдаг юумэнүүдые, гутал хубсаһа, зүүбшэ гоёолто, ажалай, урлалай багажа зэмсэгүүдые, өөрынгөө урлаһан дурасхаалай бэлэгүүдые болон үндэһэн арадуудай ба үсөөн тоото арадуудай ажабайдал харуулһан репортажнуудые хабаадагшад дурадхаха аргатай. Илагшад, багашаг ажалнуудай авторнууд «Коробейники» түлэбөөр һанал бодолоо бэелүүлхэ аргатай байха. Авторнуудта урилганууд - PMG, ММООММ бүлгэмүүдэй хэмжээ ябуулгануудта, олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй «Молодой мир» үйлэ хэрэгүүдтэ өөһэдөө хабаадалсаха арга олгоно.

Эгээл эдэбхитэй бэрхэ хабаадагшад «Следы наций» түлэбөөр Юртэмсын Элшэн сайдууд болохо. «Следы наций» түлэбөөр үнгэргэгдэһэн шэнжэлгэнүүдэй үндэһөөр форумууд, фестивальнууд, урилдаанууд, квестнүүд болон ондоошье хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэжэ, олон оронуудай, гүрэн түрэнүүдэй залуушуул соёл тухай ехээр мэдэжэ, бэе бэеынгээ һанал бодол, хараса ойлгохо, хамтын һонирхол олохо, тиигэжэ хамтын эрдэмэй болон зохёохы ажалда бэе бэедээ найдабарияа үргэхэл даа.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.