Засаг түрэ 12 jul 2021 421

​Буряадай зохёолшон түрүүшүүлэй зэргэдэ

Бүхэроссиин уран зохёолой В.К. Арсеньевэй нэрэмжэтэ “Алас Дурна” шагналда хүртэхын түлөө Россиин 20 можо хизаарһаа 89 уран зохёолшодой мэдүүлгэнүүд ороо.

2021 ондо хабаадагшадай газар нютагууд олошороо. Уран зохёолнууд Москваһаа, Санкт-Петербургһаа, Липецкэ, Воронежско, Тверскэ, Калужска, Саратовска, Московско, Нижегородско, Свердловско, Амурска болон Сахалинай можонуудһаа, Буряад, Башкортостан, Саха-Яхад Уласуудһаа, Пермскэ, Үбэр Байгалай, Камчатска, Хабаровска болон Приморско хизаарнуудһаа ерээ гээд эмхидхэгшэд мэдүүлнэ. Эльгээгдэһэн зохёолнуудһаа эмхидхэлэй хороон 63 ажал шэлэжэ абаа. Тэрэ тоодо Буряадай уран зохёолшын бүтээл оролсоо. 2021 оной сентябриин 30-да энэ ута бүридхэл толилходо, хабаадагшадай нэрэнүүд элирхэ. Ноябриин 30-да эмхидхэлэй хороон түгэсхэлэй шатада хабаадагшадые нэрлэхэ. Декабрь соо лауреадууд болоһон уран зохёолнууд соносхогдожо, авторнуудынь 500- гаад мянган түхэригтэ хүртэхэ. Шагналнууд «Алас Дурнын үдэрнүүд Москвада» гэһэн хэмжээ ябуулгын үедэ барюулагдахаар түсэблэгдэнэ.

Бүхэроссиин уран зохёолой В.К. Арсеньевэй нэрэмжэтэ “Алас Дурна” шагнал Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, Ородой Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогтохи бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Ю.П. Трутневай үүсхэлээр байгуулагдаа. Энэ хэмжээ ябуулгын үнгэргэлгэ тухай премияарсеньева.рф сайтда, Facebook, Instagram @premiyaarsenyeva болон ВКонтакте сүлжээнүүдтэ ходо мэдэжэ байхада аятай.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.