Засаг түрэ 14 jul 2021 425

​Уласхоорондын үзэсхэлэндэ хабаадаа

Дабаа гарагта Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Екатеринбургда үнгэргэгдэжэ байһан уласхоорондын промышленна ИННОПРОМ үзэсхэлэндэ хабаадаа.

Үзэсхэлэнэй үедэ стратегическэ удха шанартай бүгэдэнэй хабаадалгатай «Гибкое производство. Максимальная адаптация» зүблөө Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Михаил Мишустин үнгэргөө. Эндэ хабаадагшад үйлэдбэриеэ мүнөө үедэ гаражал байдаг элдэбын асуудалнуудаар: үйлэдбэри түлэблэхэһөө эхилээд, оньһон хэрэгсэлнүүдээ яажа эгээл ашагтайгаар тааруулхаб гэжэ хэлсээ.

Мүн баһа Россиин Промышленностиин ба наймаанай яаман 2020 оной дүнгүүдээр промышленностиин региональна яамануудай ба регионуудай промышленна бодолго сэгнэһэнээ тоосоо. Промышленна бодолго РФэйн субъектнүүдтэ хэр зэргэ бэелүүлэгдээб гэһэн сэгнэлтэ Россиин Промышленностиин ба наймаанай яаманай «пилотно» проектын үндэһөөр дүрбэн бүлэгөөр гаргана: регионой экономическа хүгжэлтэ, Россиин Промышленностиин ба наймаанай яамантай ба ФРП-тэй харилсан ажаллалга, хүгжэлтын институдые регионой дэмжэлгэ, эдэбхитэй ажал хэрэг, залуушуулай бодолго болон промышленна аяншалга.

«Регионой экономическа хүгжэлтэ» гэһэн гол бүлэгтэ республикамнай 2-дохи һуури эзэлээ. Эрхим топ-10 региондо, мүн баһа Москва, Алтай Улас, Кабардино-Балкариин Улас, Пензенскэ, Тамбовско, Нижегородско, Вологодско, Курска, Владимирска можонууд оролсоо. Промышленна бодолгоор Ородой Холбоото Уласай 85 субъект соо Буряад Уласнай 16-дахи һуурида гараа.

ТАЙЛБАРИ: ИННОПРОМ – Россиин Засагай газарай 2011 оной мартын 16-ай 415- дахи захиралтаар жэл бүхэндэ үнгэргэгдэдэг Россиин гол ехэ промышленна үзэсхэлэн.

2021 ондо үзэсхэлэн Екатеринбургда 11-дэхиеэ үнгэргэгдэнэ. ИННОПРОМ-2021 үзэсхэлэнэй гол сэдэб – «Гибкое производство». Энэ жэлдэ үзэсхэлэнэй суг эмхидхэгшэ Итали болоо. Албан ажалай түлэбөөр 150 хэмжээ ябуулгада 20-ёод гүрэнһөө 500 спикер болон мэргэжэлтэ шүүбэришэд хүдэлжэ, 13 мянга гаран хабаадагшад байгаа.

Үзэсхэлэнэй эхилхэһээ урда 24 сагһаа үлүү бэшэ сагта ПЦР шэнжэлгээр COVID-19-дэ хэгдэһэн дансатай гү, али COVID19-дэ эсэргүү тарилга хүүлэһэн гэршэлгэтэйгээр лэ ИННОПРОМдо хабаадажа болохо байгаа.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ