Засаг түрэ 14 jul 2021 576

​Хүдөө ажахы хүгжөөхэ гүрэнэй түлэбэй ябаса

Һагба гарагта Буряадай Толгойлогшо «Буряад Уласта агропромышленна комплекс болон хүдөө газарнуудые хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй түлэбөөр хэгдэжэ байһан хэмжээ ябуулгануудаар ажалай зүблөө үнгэргөө.

Хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой сайд Галсан Дареев 2020 ондо түлэбэй хэр бэелүүлэгдэжэ байһан тухай хөөрөө. Зүблөөндэ саашадаа бэелүүлэгдэхэ хэмжээ ябуулганууд хэлсэгдээ, шэнэ түсэбүүд хараалагдаа.

Сайдай хэлэһээр, түлэбэй гол асуудалнуудай нэгэн – томо хүдөө ажахынуудые ба болбосоруулха үйлэдбэринүүдэй хүгжөөлгые урмашуулжа, тэрэ үндэһэн дээрэ хүдөө газарнуудай тогтууритай, тэнсүүритэй хүгжэлтые тодорхойлолго болоно.

Үнгэрһэн жэлдэ гүрэнэй түлэбөөр бүтээгдэхэ хэмжээ ябуулгануудта хамтадхамал һан жасаһаа бүхыдөө 829 сая түхэриг үгтөө һэн. 2021 ондо эдэ зорилгонуудта 766 сая түхэриг шэглүүлэгдэхэ. Адуу мал үдхэлгэ, ургамал тарилга, эдеэ хоол үйлэдбэрилгэ ба болбосоруулга, бага ажахынууд, техническэ болон һалбариин технологическа модернизаци, уһалуури болон бэшэшье шэглэлнүүдээр дэмжэлтэ үзүүлэгдээ.

- Федеральна үндэһэн түлэбүүдэй хэмжээ ябуулгануудай бэелүүлгэдэ республикын хабаадалга гэхэдэ, 23 сая 300 мянган түхэриг шэглүүлэгдээ, тэрээн дээрэ гүрэнэй туһаламжын федеральна 396 сая түхэриг үгтөө. Тиихэдээ республикын түхэриг бүхэн федеральна һан жасын 17 түхэриг нэмэжэ оруулалсаһан болоно, - гэжэ Галсан Дареев мэдүүлээ.

Буряадай Толгойлогшо зүблөөнэй дүнгүүдээр республикын Хүдөө ажахын яаманда агропромышленна комплексдо үгтэдэг мүнгэ зөөри экономическа ашагтайень хараадаа абажа хубааха гэжэ заагаа.

- Гүрэнэй дэмжэлгэ бэелүүлжэ байһамнай эли, үшөө тиигээд энэ дэмжэлгые тааруу зохидоор хэрэглэжэ, ашаг үрыень дээшэлүүлхэ аргануудые олохо ёһотойбди. Тиимэһээ субсиди үгэлгын аргануудые шэнээр хараха хэрэгтэй, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ