Засаг түрэ 14 jul 2021 945

​Шэнэ зүбшэлэгшэтэйгөө танилсуулба

Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Тарбагатайн аймагаар ябахадаа, хүдөөгэй сомон даргануудтай ба аймагай Зүблэлэй һунгамалнуудтай шухала асуудалнуудые хэлсээ. Тэрэ уулзалгаяа эхилхэдээ, өөрынгөө шэнэ зүбшэлэгшэ Светлана Шабаршоватай танилсуулаа. Тэрэ урид аймагай засаг дарга байһан, тиимэһээ аймагуудтай суг хамта ажаллахадаа бэрхэ байха гэжэ тэмдэглээ.

Сомон дарганууд Буряадай Толгойлогшотой Засагай газарай хабаадалгатайгаар шиидхэгдэхэ өөһэдынгөө шухала асуудалнуудые зүбшөө. Алексей Цыденов эдэ асуудалнуудаар хэдэн даабаринуудые яамануудта даалгаа.

Мүн баһа Буряадай Толгойлогшо аймагай Зүблэлэй һунгамалнуудые ба сомон даргануудые Тарбагатайн аймагай засаг даргын уялгые дүүргэгшэ Владимир Смолинтой танилсуулаа.

- Мүнөө гүрэнэй, үндэһэн түлэбүүд эдэбхитэйгээр бэелүүлэгдэнэ, тиимэһээ нютаг нютагуудта өөһэдын эдэбхи үүсхэл байбал, манда ехэл һайн гээшэ. Саг соонь, түргөөр болон шанартайгаар саарһа дансануудаа бэлдэхэ гээшэ тон шухала. Томо поликлиникэ мүнөө танда баригдажа байна. Эндэ баһал һургуулинуудаар, хүүгэдэй сэсэрлигүүдээр, ниигэмэй удхатай бэшэшье объектнүүдээр олон асуудалнууд байна. Аймаг ургана, аймаг хото шадар оршоно, тиимэһээ эдэ ушарнууд аймагта үшөө нэмэлтэ бэрхэшээлнүүдые байгуулна. Тиимэһээл би Владимир Викторовичые дурадхааб, тэрэ экономикын сайдай орлогшо байгаа, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Һануулхада, Тарбагатайн аймагта засаг даргые конкурсно аргаар һунгаха юм. Байгша ондо августын хуушаар конкурс дүүрэхэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ