Засаг түрэ 14 jul 2021 349

​Вакцина табюулха пунктнууд олоор нээгдэнэ

Шэнэ пунктнууд вакцинациие түргэдүүлхэ болон эрхэтэдэй санитарно-эпидемиологическа аюулгүйе сахилгые һайжаруулха гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов июлиин 9-дэ республиканска телеканалнуудта хэлээ.

- Бүгэдэнэй иммунитет байгуулжа, инфекциин һүжэрэлгые тогтоожо дарахын тула вакцинациин асуудалай гол байһаниинь хэлсээнгүй. Энээнтэй дашарамдуулан, вакцинаци табилгые поликлиникэнүүдһээ гадуур ехэ талмайтай газарнуудта гаргаха гэһэн шиидхэбэри бидэ абаабди. Соёлойтамирай комплекс вакцинациин ехэ түб болгохоор хубилганабди, 2-дохи һургуулида, тамирай танхимуудта, наймаанай түбүүдтэ бидэ мүнөө эмхидхэхэбди. Тиихэдэ хүн зоной түлхисэлдэхэгүйн тулада орогшогарагшадые амяарлуулхабди. Иигэжэл вакцинаци табилгые эршэдүүлхэбди. Тиигээд намар тээшэ коллективнэ иммунитедтэй боложо, дүрбэдэхи долгиие бага хойшолонтойгоор тэсэжэ гарахабди гэжэ найданаб, - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

Улаан-Үдын Советскэ хороодо вакцинаци табиха ниитэ газар нээхэ асуудал хэлсэгдэнхэй. Мүнөө үедэ юрэнхы болбосоролой 2-дохи һургуулиин тамирай танхимые вакцинациин газар болгохо бэлэдхэлгын ажал ябуулагдана. Улаан-Үдын захиргаанай болбосоролой хороонтой ба Буряадтахи Роспотреб-хиналтатай зүбшэжэ зохилдуулһанай удаа ажаллажа эхилхэ. Эндэхи вакцинациин пунктын ажал хотын 1-дэхи поликлиникын диспетчерскэ пункт залан хүтэлжэ байха юм. Хараалагдаһан ажалай гурим: үдэртөө 9:00 сагһаа 16:00 саг болотор (ажалай гурим хубилгагдажа болохо).

Мүн баһа хотын 3-дахи поликлиникэ вакцинациин шэнэ пункт проспект Строителей, 72 хаягаар оршодог УлаанҮдын Соёл-тамирай комплекс дотор нээнэ. Пункт КСК-гай баруун талаһаа аминдаа үүдэтэй тамирай танхим дотор оршоно. Эндэ вакцинациин түрүүшын тарилга хүүлээд, хоёрдохиёо 7-дохи Амбулаторидо хүүлэхэ юм. Хотын 3-дахи поликлиникын ахамад врач һаяын сагта вакцинациин хоёр тарилгые КСК-да табюулжа байхаар түсэблэнэ. Уридшалһан мэдээгээр, пункт 9:00 сагһаа 18:00 саг болотор ажаллаха.

Хотын 6-дахи поликлиникэ наймаанай «Сагаан Морин» түбтэ түргэн хүдэлдэг вакцинациин пункт эмхидхэнхэй. Эндэ мүнөө нэгэ врач нэгэ медицинскэ сестратай хүдэлнэ. Дунда зэргээр үдэртөө эндэ 150 хүн һэргылэмжын тарилга абадаг байгаа. Энэ долоон хоногой эхинһээ эндэ ажаһуугшадта вакцина табиха үшөө нэгэ таһаг нээгдэхэ. Тиихэдэнь эндэ 300-гаад хүн үдэртөө вакцина табюулха аргатай болохо. Ами аминдаа орохо гараха аргатай байха. Ажалай гурим: Дабаа, Мигмар, Һагба, Пүрбэ, Баасан гарагуудта 9:00 — 17:00 сагууд.

Энээнһээ гадуур, мүнөө үедэ Буряадай Элүүрые хамгаалгын яаман эрхэтэдтэ вакцинаци хэхэ ондоо пунктнуудые нээхэ ажал ябуулна.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ