Засаг түрэ 21 jul 2021 611

​Халан абамаар һайн дүршэл

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Хориин аймагаар албанай хэрэгээр ябахадаа, түгэсхэлдэнь тамирай оршом байгуулхаар ажалай болбосон түхэлтэй болгогдожо байһан соёлой ба амаралтын паркда ажалай хэр ябуулагдажа байһаниие сэгнэн хараа

«Оршон тойроноо болбосон түхэлтэй болгохо түлэбэй Хоридо бэелүүлэгдэһэн һайн дүршэл тэмдэглэхэ хэрэгтэй. Энэ ганса хотын оршом болбосон түхэлтэй болгохо түлэб бэшэ, энэ үндэһэн «Спорт - норма жизни» түлэбөөр үнгэргэгдэдэг хэмжээ ябуулганууд мүн. Волейбольно ба баскетбольно талмайнууд, тренажёрнуудтай ГТО-гой талмай түхеэрэгдэнхэй. Залуушуулшье, үхибүүдшье эндэ бэеэ һорино, элүүржэнэ», - гэжэ Буряадай Толгойлогшо урмашаһанаа тэмдэглээ.

Болбосон түхэлтэй болгохо ажалнууд эндэ 2019 ондо эхилжэ, тэрэл жэлдээ 1043 дүрбэлжэн метр талмайтай роллердром баригдажа дүүргэгдээ. Үнгэрһэн жэлдэ гудамжын тренажёрнуудые тодхоо юм.

Мүн баһа нёдондо үндэһэн «Спорт-норма жизни» түлэбөөр паркын гол хаалгын дэргэдэ боксын танхим, волейболой хоёр талмайнууд болон баскетболой нэгэ талмай баригдаа һэн.

Бэшэшье ниигэмэй шухала объектнүүдые заһабарилха хэрэгтэй. Албанай хэрэгээр аймагуудаар Толгойлогшын ябахада, гол асуудалнуудай нэгэн – хүүгэдэй сэсэрлигүүдые, һургуулинуудые барилга болон һэльбэн шэнэлэлгэ гээд лэ гаражал байдаг. Буряадай Толгойлогшын тэмдэглэһээр, Тохорюугтын һургуулиие заһабарилха ажал энэ аймагта түргэн дары шиидхэхэ асуудалнуудай нэгэн болоно. Заһабарилгын ажал 14 сая түхэриг хэмжээндэ хэгдэхэ юм. Буряадай Толгойлогшын хэлэһээр, энэ мүнгэ республиканска һан жасаһаа хүсэлдүүлэгдэхэ. Мүн баһа Буряаднай болбосоролой байгууламжануудые һэльбэн шэнэлхэ федеральна түлэбтэ хабаадахаар мэдүүлгын саарһа данса бэлдэнэ гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

- Юрэнхыдөө, «Ниитэ нэгэн Росси» намай хуралдаанда аймагуудта һургуулинуудые заһабарилха аминдаа түлэб ябуулха гэһэн Юрэнхылэгшын даабари үгтөө һэн. Мүнөө бидэ заһабарилагдаха һургуулинуудые бүридхэжэ, Ородой Холбоото Уласай Болбосоролой яаманда мэдүүлхэмнай. Юрэнхылэгшын иимэ даабаринууд дүүргэгдэдэг гэжэ тэмдэглэхэ байнаб. Жэшээлхэдэ, элүүрые хамгаалгые хүгжөөхэ үндэһэн түлэбүүдһээ гадуур үшөө нэмэжэ, эхин шатын эмхинүүдые хүгжөөхэ түлэб эхилхэ даабари үгтөө һэн. Тэрэнэй хүдэлжэ эхилһэниинь эндэ, Хориин аймагта элеэр храгдажа байна: хоёр ФАП баригдаа, мүнөө аймагай больница 41 сая түхэригтэ һэльбэн шэнэлэгдэнэ. Энэ түлэбөөр республикада бүхыдөө 600 сая түхэриг үгтөө. Тиимэһээ иимэл түлэбөөр һургуулинуудта горитой туһаламжа үзүүлэгдэхэ, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо онсолоо.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.