Засаг түрэ 21 jul 2021 821

​Буряад оронтой танилсаа

© фото: пресс-служба главы и правительства РБ

Алас Дурнын квестдэ илагша 18-тай Василий Юрков Анна эгэшэтэеэ аяншалгын «TUI Россия» операторай чартерна түлэбөөр Буряад орондо айлшалаа. Тэрэ хоёр республикын эгээл үзэсхэлэнтэ газарнуудаар ябажа хараа.

Үнгэрһэн жэлэй ноябриин 1-һээ декабриин 11 болотор Алас Дурнын регионуудай үдэрнүүд онлайн-аргаар Москвада үнгэргэгдөө һэн. Алас Дурна зүгтэ залуушуулай һонирхол татахын тула тэдэ үдэрнүүдтэ олимпиаданууд үнгэргэгдэжэ, стажировкануудай түлэбүүд харуулагдаа һэн. Мүн баһа «Большой дальневосточный квест» гэһэн интерактивна викторина үнгэргэгдөө. Тиихэдээ онлайн аргаар элдэбын даабаринуудые дүүргэжэ, видеоролигуудые буулгажа, асуудалнуудта харюусажа, Алас Дурнын федеральна тойрогой регионууд тухай дэлгэрэнгы мэдээсэлнүүдые ойлгожо абаа. Заншалта ёһоороо хабаадагшадай дунда регионуудта айлшалха путёвконуудые шүүхэ байгаа. Аяншалгын «TUI Россия» операторай чартерна түлэбөөр Байгалда ошохо хоёр хүнэй путёвко Василий Юрков шүүгээ һэн. Василий шүүбэри тухайгаа болон Анна эгэшэтэеэ Байгалаар аяншалһанаа иигэжэ дуулгаба:

- Би энэ квестдэ хабаадаха гэжэ шиидээб, юундэб гэхэдэ, Алас Дурнын нэгэ региондо ошохо таатай боломжо олдохо байгаа. Тиимэһээ бидэ эгэшэтэеэ талаан туршаабди, тиигээд манда талаан тудаа, - гэжэ залуу хүбүүн хөөрэнэ. Василиин эгэшэ:

- Мүнөө хилэнүүдэй хаалгаатай байхада, иимэ урилдаанда хабаадалга – өөрынгөө эхэ орониие һайнаар мэдэхэ ехэ һайн арга боломжо болоно, - гэжэ тэмдэглэнэ.

- Бидэ илаһандаа ехэ гайхаабди, илахабди гэжэ һанаашьегүй ха юм бибди. Иигэжэ талаан тудаха юм гэжэ хаанаһаа мэдэхэбибди. Харин имагтал Буряад орондо, Байгал далайда ниидэхэмнай гэжэ мэдэхэдээ, хэмгүй ехээр баярлаабди, урид иимэ газарнуудые телефонойл зурагуудта харадаг байгаа ха юм бибди, 18-тайдаа эндэ ерэшэхэб гэжэ ой ухаандаашье оруулаагүйб! – гэжэ квестдэ илагша баяр баясхалангаараа хубаалдаа.

Залуушуул Россиин будаадын шажантанай түб – Ивалгын дасанда хүрөө, «Мэлхэй» гэһэн байгаалиин үзэсхэлэн хараа, Батурино тосхондохи Сретенскэ хандамаанарай сүмэдэ ороо. Улаан-Үдөөр аяншалаа, Байгалай гүрэнэй байгаалиин биосфернэ дархан газар хараа, Чивыркуйскэ тохой ба Байгалай ольтирогуудта хүрөө. Тэрэ тоодо регион хоорондын аяншалгаар Байгалай эгээл ехэ Ойхон ольтирогтошье хүрөө. «Талын аяншан» этнокомплексдэ буряад арадай заншалнуудтай, Россиин эгээл гоё һайхан хүдөө нютагуудай тоодо ородог Десятниково тосхондо шэмээшэгүүдэй соёлтой танилсаа.

- Буряад орон намда ехэ һайхашаагдаа, олон гоё һайхан үзэсхэлэнтэ газарнууд һонирхол татана, хүн зониинь ехэ хүндэмүүшэ, бултадаа энеэбхилһэн зулгы шарайтай, маанадые харахадаа ехэ баяртайгаар угтажа, һонирхолтой газарнуудаа дуратайгаар харуулнад. Бидэ Байгалай ольтирогуудые хараабди, Чивыркуйскэ тохой, Байгалай хаб загаһадые ехэ гоёшоогообди. Түүдэгэй дэргэдэ халуун хоол бариһамнай манай ажабайдалда эгээл эрхим хоол барилга болоо. Маанадые тойроһон оршом болон хамта ябаһан хүнүүднай ехэтэ һайшаагдаа. Тиигэжэ сэдьхэлээрээ нэгэдэһэн байгаабди, - гэжэ Василий хөөрэнэ.

Буряад орондо айлшалхадаа, ямар һайн таланууд сэдьхэлдэмни хадуугдааб гэжэ Аннашье хубаалдаа.

- Байгалда шунгаабди, халуун аршаанда орообди. Эндэхи заншалнуудһаа буряад дуунууд ехэтэ һайхашаагдаа. Олон һонин ёһо гуримуудые ойлгожо абаабди. Эндэхи ажаһуугшадтай нэгэ байдалда байлсажа үзэбэбди, дасан дугангуудта болон бэшэшье нангин шүтээнэй газарнуудта ошообди. Нютагай бууза, бообо болон бэшэшье хоол амтархан эдеэбди, - гэжэ тэрэ хөөрэнэ.

Эгэшэ дүү хоёр үшөө дахин Байгал далайн дэргэдэ ерэхэ зорилготойнууд юм. Үбэлдөө мүльһэн хуягаар хушагдаһан далайда ерэжэ: «Манай хүсэл – Байгалай мүльһэн дээгүүр конькигаар һолжорхо», - гэжэ тэдэ хоёр тэмдэглэнэд.

Фото: пресс-служба главы и правительства РБ