Засаг түрэ 30 jul 2021 326

​Буряадай толгойлогшо - Кабанскын аймагта

Буряадай толгойлогшо - Кабанскын аймагта

Июлиин 23-ай баасан гарагта Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанайнгаа хэрэгээр Кабанскын аймаг зорёо. Алексей Цыденов хэдэн объектнүүдтэ хүрөөд, Кабанскын аймагай ажаһуугшадтай сүлжээ холбоогоор сэхэ харилсаа.

Шэнэ һургуули баригдана

Алексей Цыденов Кабанскын аймагай Клюевка тосхондо 100 һууритай һургуулиин барилгые ошожо хараа. Тиихэдээ һургуулида болон оршон тойронхи газарта дүтэлхэ харгы барилгада нэмэлтэ мүнгэ зөөри шэглүүлхэ асуудал шиидхэхэ даабари унаа тээбэриин болон барилгын яамануудта даалгаа.

- Клюевкын һургуулида дүтэлхэ харгы тухай асуудал үшөө шиидхэгдээгүй, километрһээ үлүү харгы хэхэ хэрэгтэй. Һургуули баригдаха, тиимэһээ харгышье баригдаха. Хоёрдохи асуудал – оршон тойронхи газарыень болбосон түхэлтэй болгохо. Эндэ газарайнь хүрьһэн сула шабартай, харин мүнөөнэй түлэб энэ газарые хүсэд болбосон түхэлтэй болгохогүй. Энэ ушарһаа ёһотойгоор болбосон түхэлтэй болгохын тулада, нэмэлтэ мүнгэн хэрэгтэй болоно. Энэ асуудал баһал шиидхэгдэхэ, техническэ асуудалынь шиидхэгдэнхэй, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Кабанскын аймагай засаг дарга Алексей Сокольниковой хэлэһээр, Клюевкын һургуулиие 2021 оной сентябриин 1-дэ ашаглалгада тушааха ёһотой байгаа, мүнөө нэмэлтэ ажалай хараалагдаһанһаа боложо, барилгын дүүргэгдэхэ болзор хойшолуулагдаха.

- Августын хуушаар гол ажалнуудаа түгэсхэхэбди, тиигээд лэ болбосон түхэлтэй болгохо ажал үлэхэ - хэрэгтэй хэрэгсэлнүүд хуу бии гэжэ мүнөөдэр подрядчик найдуулаа. Үхибүүдэй шэнэ һургуулида бушуу һуража эхилхынь тула бидэ энэ асуудал хиналта дороо байлгахабди, - гэжэ Алексей Сокольников нэмэжэ хэлээ.

Һануулхада, Клюевкын һургуули федеральна «Мүнөө үеын һургуули» түлэбэй үндэһэн «Болбосорол» түлэбөөр баригдана. 100 һууритайгаар хараалагданхай һургуулиин хоёр дабхар байшан гурбан блогуудһаа бүридэхэ юм. Түрүүшын блогто эхин ангинууд, 50 һуудалай столовотой пищеблок, медкабинет оршохо. Хоёрдохи дабхарта – һуралсалай таһагууд, номой сан. Хоёрдохи блогто багшанарай таһаг, түмэрөөр, модоор урлаха мастерскойнууд, амарха газарнууд, кулинариин таһаг. Гурбадахи блогто тамирай танхим оршохо.

Энэл үдэр Алексей Цыденов Каменскын 2-дохи болон Мысовойн 56-дахи һургуулинуудта хүрөө. Эдэ хоёр һургуулинууд аварийна байдалда байна. Каменскын 2-дохи һургуулиин һуралсалай 6 таһагууд аварийна байдалда оронхой, 1935 ондо баригдаһан Мысовойн һургуулиин модон хушалтанууд эндэ тэндэ үмхирөөд, оройһоонь, хана хаяаһаань штукатурка унана. Эдэ хоёр һургуулинуудаар проектнэ дансануудые бэлдэлгые яаруулха даабари Буряадай Толгойлогшо үгөө.

- Владимир Владимирович Путинай даабаряар болбосоролой эмхинүүдые шэнэлэн заһабарилха шэнэ федеральна түлэб бэелүүлэгдэхэ. Республика ерэхэ жэлһээ энэ түлэбтэ бүхы хуушарһан һургуулинуудые оруулха. Тэрэ тоодо Каменскын болон Мысовойн һургуулинууд баһал оролсохо, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Эмнэлгын газарнууд шэнэлэгдэнэ

Кабанскын аймагай Каменск һууринда участково больницын поликлиникэ болон терапевтическэ стационар шэнэлэн заһабарилга түгэсхэлдөө хүрэбэ. Һэльбэн шэнэлэлгэ «Элүүрые хамгаалгын эхин эмхиие шэнэлэлгэ» түлэбөөр дүн хамта 38 сая түхэриг бууна. Мүнөөдэрэй байдалаар, поликлиникын байшан 90 хубида заһабарилагдаад байна.

- Барилга түсэблэгдэһэнһөө уридшалан ябуулагдана. Июлиин хуушаар ашаглалгада тушаажа абахабди гэжэ һананаб. Мүн терапиие август соо тушаажа абахабди. Һара тухай уридшалан ябанабди. 1956 ондо баригдаһан больница мүнөө болотор нэгэтэшье хүсэд забарилгада ороогүй байгаа. Буряадай Толгойлогшын ерэһэнэй удаа һэльбэн шэнэлэлгэдэ мүнгэ зөөри шэглүүлэгдээ һэн. Шэнэ оршондо хүдэлжэ эхилхэеэ эмшэд хүлеэжэ яданхай. Энэ манай аймагта түрүүшын медицинско-санитарна туһаламжа үзүүлэлгые ехэтэ һайжаруулха, - гэжэ Кабанскын аймагай больницын ахамад врач Михаил Батуев тэмдэглэнэ.

Заһабарилгын түгэсхэлдэ нэгэдэхи дабхарта поликлиникэдэ орохо үшөө нэгэ үүдэн хэгдэхэ. Тиигэжэ «Бережливое производство» гэһэн ябасые эмхидхэлгын һэргылэмжын таһаг эрхилхэ арга олгогдоно. Мүн баһа хээлитэй эхэнэрнүүдые болон бэеэ шалгуулхаяа ерэгшэдые амяарлахаар гинекологическа блок байгуулхаар хараалагдана.

Терапевтическэ таһагта бултанай ээлжээгүйгөөр түсэблэгдэһэн харуулан үзүүлгые гарахыень ба хүнүүдые хүлеэн абажа, стационартал хүдэлхэ санитарна гуримуудта тааруулжа, таһагуудые бэлдэхэ, мүн түргэн туһаламжын үүргэ дүүргэхэ болохо.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.