Засаг түрэ 30 jul 2021 344

​Элүүрые хамгаалгада – нэмэри мүнгэн

Ородой Холбоото Уласай Засагай газар регионуудта эмнэлгын даадхалай туһаламжада үзүүлэгдэдэг гаргашануудые хүсэлдүүлхыень 85 миллиард түхэриг шэглүүлхэ. Буряадай эмнэлгын һалбариие дэмжэлгэдэ 733 сая түхэриг үгтэхэ. Энэ шиидхэбэри Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даабаряар абтаа.

Иимэ дэмжэлгэ шахардуу үедэ эмнэлгын эмхинүүдэй саг соонь элдэб үбшэнтэй хүнүүдые хүлеэн абаха арга олгохо. Мүн баһа COVID-19 үбшэндэ эсэргүү нэмэлтэ аргануудые хэрэглэхэ болоно. Тэрэ тоодо стационарна эмнэлгэдэ мүнгэ зөөри шэглүүлгэ ехэдэхэ.

Ганса байгша ондо COVID-19 үбшэнтэй тэмсэхэ болон һэргылхэ ябадалнуудта Буряад орондо 1,1 миллиард түхэриг гаргашалагдаа. Үнгэрһэн жэлдэ – 3,2 миллиардһаа дээшэ түхэриг. Энэ мүнгэн зөөри эм дом абалгада, тестнүүдые хэлгэдэ, эмшэдэй түлбэридэ, больницануудые кислородоор хангалгада, эмнэлгын оньһон хэрэгсэлнүүдые абалгада болон элүүрые хамгаалгын эмхи зургаануудые шэнэ байдалда байлгада гаргашалагдана.

Россиин Элүүрые хамгаалгын яаман 30 үдэрэй туршада бүхы хэрэгтэй хэлсээнүүдые регионуудтай баталха. Мүн баһа яаман федеральна мүнгэ зөөриин хэр ашагтайгаар гаргашалагдажа байһаниие хинажа байха.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.