Засаг түрэ 4 aug 2021 260

​Шэнэ сайд

Буряад Уласай аяншалгын сайдаар Алдар Доржиев томилогдоо. Энэ тогтоолдо Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов июлиин 29-дэ гараа табяа.

- Алдар Джангарович Доржиевые Буряад Уласай аяншалгын сайдаар, Буряад Уласай Засагай газарай гэшүүнээр 2021 оной августын 2-һоо томилхо, - гэжэ тогтоолдо хэлэгдэнэ.

Алдар Джангарович Доржиев 1976 оной февралиин 28-да Улаан-Үдэдэ түрөө. 1998 ондо «Юриспруденци» мэргэжэлэй шэглэлээр Эрхүүгэй гүрэнэй техническэ ехэ һургуули дүүргээ.

Дээдэ һургуули дүүргээд, Буряад Уласай Арадай Хуралай Хуули ёһоной хороондо ахамад мэргэжэлтэнээр хүдэлөө. 2000 оной июнь һарада Алдар Доржиев Хуули ёһоной зүбшэлэгшэ болоод, Арадай Хуралай хуули ёһо нарин сахилгые хинажа байгаа.

2007 оной март һарада «Буряад Уласай Арадай Хуралай аппарадай Хуули ёһоной эрхэ байдал» гэһэн диссертаци хамгаалаа. Хамгаалалгын дүнгүүдээр ТГУ-гай Юридическэ дээдэ һургуулиин аспирантурые заочно дүүргэһэнэй удаа хуули эрхын дид-докторой нэрэ зэргэ абаа.

2009 оной январь һарада Буряад Уласай Толгойлогшын Захиргаанай болон Засагай газарай Баримта бэшэгүүдые, хуулита саарһа дансануудые эрхилдэг хорооной түрүүлэгшын орлогшоор болон хуули ёһоной тобшолол гаргадаг таһагые даагшаар томилогдоо. 2011 оной декабрь һарада Буряад Уласай Толгойлогшын Захиргаанай болон Засаг газарай Гүрэнэй хуули ёһоной хорооной түрүүлэгшын орлогшоор томилогдоо.

2019 оной майн 16-һаа Алдар Доржиев Буряад ороной Түнхэнэй Үндэһэтэнэй дархан газарай хүтэлбэрилэгшөөр томилогдоо һэн.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ