Засаг түрэ 4 aug 2021 400

​Сайдай орлогшо

Буряад Уласай Байгаалиин нөөсэнүүдэй ба байгаали хамгаалгын яаманай сайдай орлогшоор Антон Будунов томилогдоо. Мүн баһа Гүрэнэй байгаалиин баялигуудые хэрэглэхэ бодолгын хороониие тэрэ толгойлхо. Энээн тухай тогтоолдо 2021 оной июлиин 30-да гар табигдаа.

Будунов Антон Александрович 1983 оной ноябриин 27-до Хурамхаанай аймагай Майский һууринда түрэһэн юм. 2005 ондо Зүүн Сибириин гүрэнэй технологическа ехэ һургуули «Инженер-эколог» мэргэжэлээр, 2006 ондо «Юриспруденци» мэргэжэлээр дүүргээ һэн. Мүн баһа 2009 ондо Сибирскэ гүрэнэй албанай академи «Государственное и муниципальное управление» мэргэжэлээр заочноор һуража дүүргээ юм.

hуралсалайнгаа үедэшье, һуралсалаа дүүргээд, Буряадай гүрэнэй Академическэ оперо ба баледэй театрта программистаар хүдэлөө. 2007 оной апрельдэ Буряадай Байгаалиин нөөсэнүүдэй ба байгаали хамгаалгын яаманда хүдэлжэ эхилээ, 2009 оной июнь һарада энэл яамандаа баялигуудай мэдээсэлэй ба технологинуудай сектортэ оруулагдаа.

2009 оной ноябрьһаа 2010 оной январь болотор Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшын зүбшэлэгшөөр хүдэлөө. Удаань Байгаалиин нөөсэнүүдэй ба байгаали хамгаалгын яаманда хүдэлхэ болоо.

2016 оной март һараһаа Антон Будунов Байгаалиин нөөсэнүүдэй ба байгаали хамгаалгын яаманай гүрэнэй байгаали хамгаалгын шүүбэриин ба байгаалиин олон янзые сахилгын таһагые даагшаар томилогдоо һэн.