Засаг түрэ 4 aug 2021 496

​Нютагтаяа танилсуулая!

© фото: fotokto.ru

Буряадай ажаһуугшад олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ дэмжэлгэ үзүүлэлгэдэ шэглүүлэгдэһэн аяншалгын замуудые түлэблэлгын Бүхэроссиин түлэбтэ хабаадаха аргатай. Ажаһуугшадай дурадхалнууд августын тэн болотор абтаха.

- Аяншалга болон олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ өөрынгөө орон нютаг тухай хөөрэжэ, аяншадые һонирхуулха ехэ һайн арга олдобо гээшэ. Хүн зоной эгээл дуратайгаар амардаг Түнхэнэй ба Баргажанай голнууд, Түгнын шулуун хэрэмүүд, абрикосово түглэ, Мамайн хада гээд лэ аяншалагшадта харуулха үзэсхэлэн газар уһанууд манай республикада хэды олон бииб даа. Өөр өөрынгөө газар дайдада ажаһуугшадта, аяншалгын һалбарида хүдэлдэг олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ манай регионой элдэбын булан тохой хүгжөөлгэ тухай хөөрэхэдөөшье, харуулхадаашье бэрхэ байха гэжэ этигэнэб, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Аяншалагшадай дура буляахын тулада үзэсхэлэнтэ гоё газарнууд болон хэдэн сая хүнүүдэй гайхал болохо зүйлнүүдые үдэр бүхэндэ бүтээжэ байдаг Буряадта ажаһуудаг ажалша бэрхэ, уран бэлигтэй арад зон тухай хөөрэхэеэ Бүхэроссиин «Открой свою Россию» түлэбтэ zagorizont.me сайт дээрэ хабаадаха аргатай.

Түлэбэй илагшадта арад зониие аяншалгын шэнэ замуудтай танилсуулха болон дээдын хэмжээнэй хангалгые байгуулха хэрэгтэ Бүхэроссиин түлэбэй аргаар мэдээсэлэй дэмжэлгэ үзүүлэгдэхэ. Урилдаанда хабаадагшадта Telegram «АСИ. Туризм» чат байгуулагданхай. Эндэ харилсахада, мэдээсэлнүүдээрээ хубаалдахада, һонирхоһон хүнүүдые ба командын гэшүүдые бэдэрхэдэ амар байха юм. Мүн лэ һая хабаадагшадай болон ажаллажа байһан командануудай хоорондоо харилсахые хүнгэдхэжэ, харилсаа холбоонуудые дэлгэрүүлхэ юм.

Мэдээсэл: «Открой свою Россию» - өөр өөрын түүхэ болон гурим заншалнуудтай олон ондоо арадуудай ажаһуудаг манай Эхэ ороной регионуудай онсо өөрын байгаалиин ба соёлой үзэсхэлэнгүүдые харуулхаар Россиида дотоодын аяншалгые хүгжөөхэ, аяншалгын замуудые байгуулха түлэб.

Аяншалгын Федеральна агентствын, Ородой Холбоото Уласай Экономическа хүгжэлтын, Байгаалиин нөөсэнүүдэй ба байгаали хамгаалгын болон Соёлой яамануудай дэмжэлгээр Холын хараатай эдэбхи үүсхэлнүүдэй агентствэ эмхидхээ юм.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: fotokto.ru