Засаг түрэ 10 aug 2021 421

​Буряадай Арадай Хуралай һунгамал Аркадий Цыбиков албанай хэрэгээр Яруунын аймагаар ябаба

© фото: Буряад Уласай Арадай Хурал

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй албанайнгаа хэрэгээр Яруунын аймагаар ябахада, Арадай Хуралай нютаг можонууд хоорондын харилсаанай, үндэһэтэнэй асуудалнуудай, залуушуулай политикын, ниитын болон шажанай нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной түрүүлэгшэ Аркадий Цыбиков тойрогойнгоо һунгагшадтай уулзажа, ямар ажал ябуулһан тухайгаа хөөрэжэ үгэбэ.

Ажабайдалай хүндүүлхэй олон асуудалнуудаар хүдөө нютагуудта ажаһуудаг зон һунгамалда хандаһан байна. Яруунын аймагай ниигэмэй-экономическа хүгжэлтын талаар Буряадай Толгойлогшын табиһан хэдэн уялгануудые шиидхэхэ асуудалнуудта анхарал табигдаһан байна. Улаан Малшан һуурин руу ошодог харгы заһабарилха тухай иигэжэ хэлээ:

- «Хүдөө нютагуудые хүгжөөлгэ» гэһэн федеральна зорилгото программаар харгы заһабарилгада 310 сая түхэриг һомологдохо. Һунгагшадайнгаа захил дүүргэхэ гээшэ Арадай һунгамалай гол зорилго болоно. Ямар ажал хэгдэжэ байһаниие ажаһуугшад хуу харана, ойлгоно. Урдаа табиһан зорилгонуудаа суг хамта бэелүүлжэ ябанабди. Түрэл аймагайнгаа, улас түрынгөө хүгжэхэ хэрэгтэ булта оролдонобди, - гэжэ Аркадий Цыбиков тэмдэглэһэн байна.

Харгы заһабарилгаһаа гадна Тэлэмбэ нютагта интернедэй асуудал шиидхэхэ, мүн бог шоройн бэрхэшээлнүүдтэ анхарал хандуулха тухай Яруунын ажаһуугшад хандаһан байна. Эдэ болон бусад асуудалнуудые һаяын сагта шиидхэхэ тухай Аркадий Цыбиков найдуулаа.

 

Источник: Буряад Уласай Арадай Хурал

Фото: Буряад Уласай Арадай Хурал