Засаг түрэ 11 aug 2021 474

​Буряадай Яруунын аймагта удаан хүлеэгдэһэн заһабарилганууд

Августын 5-ай пүрбэ гарагта Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Яруунын аймаг гараа. Буряад Уласай Толгойлогшо ниигэмэй объектнүүдтэ болон хангалгын объектнүүдтэ хүрэжэ, мүн баһа аймагай ажаһуугшадтай сэхэ эфир үнгэргөө.

Уласай Толгойлогшо Мужыхада Эгэтэ дээгүүрхи хүүргэ нээлгэдэ хабаадаа. Энэ хүүргэ Яруунын аймагай ниигэмэй ехэ удха шанартай – тэрээгээр һуралсалай үедэ Эгэтэһээ Мужыхын дунда һургуулида үхибүүдые асардаг. Мүн баһа тэрэ хүүргэ республиканска замтай ниилүүлдэг юм. Хүүргэ барилга 2019 ондо Буряадай Толгойлогшын Яруунын аймаг ошоһоной удаа үгэһэн даабаряар баригдажа эхилээ һэн.

Энэл үдэртөө Алексей Цыденов Эгэтын ГОК хүрөө, тэндэ плавиково шпат – хайлуур жоншо абадаг юм. Байгша ондо уулата-шанаржуулгын комбинат (ГОК) сэбэр флюоритова руда абалгые 53 мянган тоннодо хүргэхые түсэблэнэ.

Мүн баһа үндэһэн «Аюулгүй ба шанартай харгынууд» түлэбөөр баригдажа байһан региональна «Улаан-Үдэ-Романовка-Шэтэ» харгы болон Целинный һууриниие сүлжээ холбоогоор хангаха волоконно-оптическа холбооной линиин барилга ошожо хараа.

Августын 6-ай баасан гарагта Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Целинный һуурин хүрэжэ, нютагай зонтой уулзалга үнгэргөө. Тиихэдээ олон тоото асуудалнуудта харюусаа, тэрэ тоодо һуурин хүрэхэ харгы заһабарилха тухай дуулгаа.

Тэлэмбэ тосхоной болон Целинный һууринай хоорондохи харгы заһабарилгада болон мүнөө үедэ барагаар байлгалгада Буряад орон 310 сая түхэриг абаха. Мүнгэн зөөри федеральна «Хүдөө нютагуудай хүгжэлтэ» гэhэн шэглүүлэгдэмэл түлэбөөр үгтэхэ.

- Харгы тухай юушье хэлэхэгүйдэтнай болохо - мүнөө һая тэрэ харгыгаартнай танда хүрэжэ ерээбди. Харгышье гэжэ хэлэжэ болохогүйл даа. Энээнһээ боложо, хог богоошье гаргахань шахардуу, түргэн туһаламжашье удаан ерэнэ гэжэ ойлгосотой. Бүри эдэ үдэрнүүдтэ Минсельхоздо эльгээһэн захяамнай зүбшөөгдөө, ерэхэ жэлһээ харгы заһабарилжа эхилхэбди, - гэжэ һууринай ажаһуугшадта республикын Толгойлогшо хандаа.

Буряадай Толгойлогшо республикын Минтрансда болон аймагай захиргаанда энэ жэлдэ гаргашануудые тооложо гаргаха болон Целинный һуурин хүрэхэ харгыда шулуу шохой адхажа, тэгшэлэн заһаха даабари үгөө.

- Һаяын сагта харгы заһажа, тэгшэлжэ, ёһото хэмжээндэнь хүргэхэбди. Аймагай засаг баряашадта хүүргын түлэб бэлдэхыень даабари үгөөб. Тэрэнэй һалабал, Целинный һууринай ажаһуугшадта ондоо харгы үгы ха юм, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Мүн баһа һууринай ажаһуугшадтай уулзалгын үедэ республикын Толгойлогшо нютагай ТОС-ой ба сомон даргын хүтэлбэрилдэг эрэшүүлэй зүблэлэй эдэбхитэй ажал тэмдэглээ. Тэдэнэй ажалай ашаар нютагта сүлжээ холбооной оптико-волоконно утаһан татагдаа, зайн галай баханануудые һэльбэн шэнэлхэ ажал ябуулагдана.

Залуу мэргэжэлтэдые гэр байраар хангаха асуудал һууринай нэгэ эхэнэр бодхоогоо. Целинный һууринда хүдэлхэеэ фельдшер һая ерээ, залуу эмшэндэ өөрын гэр байра үгы. Буряад орондо 2020 оной ноябрь һараһаа «Эмшэдтэ - 100 гэр» гэһэн түлэб бэелүүлэгдэнэ гэжэ Алексей Цыденов һануулаа.

- Энэ түлэбтэ хабаадагшад хүдөө нютагта ажалда ороходоо, гэр худалдан абалгын 90 хуби түлбэрииень абаха юм. Саарһа дансануудаа тушаагты, фельдшерэй байха гэр байра тухай асуудал бодотоор шиидхэгдээ, - гэжэ республикын Толгойлогшо нэмэжэ хэлээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.