Засаг түрэ 12 aug 2021 397

​Сентябриин 19-дэ Ород гүрэн дотор нэгэдэмэл һунгалтын үдэр үнгэрхэ

Сентябриин 19-дэ Ород гүрэн дотор нэгэдэмэл һунгалтын үдэр эмхидхэгдэнэ. Бүхэроссиин һунгуулиин комиссиин мэдүүлһээр, энэ үдэр Гүрэнэй Дүүмэдэ һунгалта болохо юм. Хажуугаарнь можо хизаарнуудта, хүдөө нютагуудта элдэб түхэлэй һунгалтанууд үнгэргэгдэхэ.

Буряадай нэгэ мандадтай 9-дэхи тойрогоор Гүрэнэй Дүүмын һунгамалай тушаалда политическэ намуудһаа 10 хүн дэбжүүлэгдээд байнхай. Энэ һунгалта гурбан үдэрэй хугасаада, сентябриин 17-19-эй үдэрнүүдтэ болохоор хараалагдана.

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Матвей Баданов үнгэрһэн хабар тушаалһаа буухамни гэжэ мэдүүлгэ оруулаа һэн. Тэрэ Улаан-Үдэ хотодохи 15-дахи һунгалтын округой һунгамал байгаа бшуу. Тиимэһээ тэндэ шэнээр һунгалта эмхидхэгдэхэнь. Арадай Хуралай һунгамал болохо тухайгаа гурбан хүн мэдүүлгэ оруулаад байна. Эдэ хэд бэ гэбэл, Батор Баинов, Олег Хубриков болон Эржена Чимитцыренова гэгшэд болоно. Эдэ гурбанай хоёрынь Арадай Хуралай һунгамалнуудай туһалагшад юм. Буряадай 14 аймагуудта һунгалтанууд сентябриин 19-дэ үнгэргэгдэхэ гээд түсэблэгдэнхэй. Кабанскын болон Ахын ажаһуугшад аймагайнгаа толгойлогшые шэлэн абаха.

Кабанскын аймагай засаг даргын тушаал дүрбэн хүн эзэлхэ хүсэлтэй. “Застройщик” гэһэн ООО-гой захирал Иса Балакишиев, Арадай Хуралай һунгамал Валерий Кочнев, аймагай захиргаанай таһагые даагша Дмитрий Гурулев гэгшэд шэнэ тушаал эзэлхэ гү, али урдахи засаг дарга Алексей Сокольников ажалаа үргэлжэлүүлхэ гү гэжэ Кабанскын ажаһуугшад дуугаа үгэн мэдүүлхэ юм. Энээнһээ гадна Каменск тосхоной толгойлогшын нэрэ элирүүлэгдэхэ.

Ахын аймаг толгойлхо һанаатай гурбан хүн мэдүүлгэ оруулаад байна. Эдэ хэд бэ гэбэл, физкультурын багша Роберт Базаров, мүнөөнэй толгойлогшо Матвей Мадасов, олзын хэрэг эрхилэгшэ Баир Тугутов гэгшэд болоно.

Хяагтын аймагта һунгалтын халуун хаһа болохоор хүлеэгдэнэ. Юундэб гэхэдэ, эндэхи долоон һууринай сомоной дарганар һунгагдаха. Мүн тиихэдэ 12 сомоной һунгамалнуудай нэрэнүүд мэдэгдэхэ.

Байгал шадарай аймагай Мостовко һууринай, Тарбагатайн аймагай гурбан һууринай сомоной даргануудай һунгалта болохо.

Аймагуудаймнай эдэбхитэй ажаһуугшад һунгалтадаа олоор ерэжэ, ерээдүйгөө шиидхэхэл даа. Арад зоной дунда идхалгын ажал ерэхэ долоон хоногто эхиеэ абахань.

Автор: Борис БАЛДАНОВ