Засаг түрэ 12 aug 2021 437

​Һунгалта аюулгүйгөөр үнгэргэхэ талаар Буряадта хэлсэбэ

Августын 4-дэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Ахамад прокуророй орлогшо – сэрэгэй ахамад прокурор Валерий Петровтой албан ёһоной уулзалга үнгэргөө. Уулзалгын үедэ сэрэгшэдэй болон республикын ажаһуугшадай эрхые хамгаалха ба ниигэмэй харюусалга сахиха тухай уласай гүрэнэй засагай болон сэрэгэй прокуратурын эмхинүүдэй хамтын асуудалнууд хэлсэгдээ.

Байгша оной сентябриин 19- дэ үнгэргэгдэхэ Гүрэнэй Дүүмэдэ һунгалтын ба дуугаа үгэлгын ниитэ нэгэ үдэр хуули сахилгада онсо анхарал хандуулагдаа. Республикадамнай сэрэгэй албатадай болон тэдэнэй гэр бүлэнүүдэй бүлэг бүлэгөөрөө ажаһуудаг газарнуудта һунгуулиин 9 участогууд түхеэрэгдэхэ. Һунгалтые аюулгүйгөөр үнгэргэхын болон сэрэгэй албатадай һунгаха эрхэеэ бэелүүлхын тулада сэрэгэй прокуратурын эмхинүүдээр хууляар хараалагдаһан хиналтын хэмжээнүүд эмхидхэгдэнхэй.

Мүн баһа хорото үбшэнэй таража байһан хаһада эрхэтэдэй эрхые хамгаалха асуудалнууд хэлсэгдээ. Ородой Холбоото Уласай баталан хамгаалгын сайд Сергей Шойгугай даабаринуудаар зохилдуулан, сэрэгэй ударидахы эмхинүүд үбшэлһэн эрхэтэдые эмнэлгэдэ бүхыгөөрөө туһалхаар харааланхай.

Пандемиин эхилһээр, Улаан-Үдэдэ тусхайтаар баригдаһан сэрэгэй олон функциональна эмнэлгын түбтэ сэрэгэй албанда хабаагүй республикын 274 ажаһуугшад коронавируснэ инфекциһээ эмшэлүүлээ. Сэрэгэй прокурорнуудай дунда COVID-19 үбшэниие дэлгэрүүлхэгүйн тула һэргылэмжын хэмжээ ябуулгануудые хиналта эмхидхэгдэнхэй, гараһан асуудалнуудые хамта шиидхэхээр республикын хүтэлбэритэй ба сэрэгэй частьнуудай командованитай хэлсэгдэнхэй.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ