Засаг түрэ 12 aug 2021 483

​Буряадай ажаһуугшад эдэй засагай хуралдаанда уригдана

© фото: twitter.com

Байгша оной сентябриин 2-һоо 4 болотор Владивосток хотодо Алас Дурные ба Арктикые хүгжөөхэ Корпораци Зүүн зүгэй экономическа форум үнгэргэхэ юм. Нээмэл шэлэн абалгада ДФО-гой регионуудай залуу олзын хэрэг эрхилэгшэд, захиргаануудта хүдэлэгшэд ба олониитын ажал ябуулагшад уригдана.

Шэлэлгын зорилго – VI Зүүн зүгэй экономическа форумдо хабаадаха залуушуулай түлөөлэгшэдые бүридхэлгэ. Байгша ондо энэ хэмжээн холимол аргаар сентябриин эхеэр Владивостогто Роспотреб-хиналтын бүхы эрилтэнүүдые сахижа, Алас Дурнын федеральна ехэ һургуулиин (ДВФУ) кампуста үнгэргэгдэхэ.

Шэлэлгэдэ 18-һаа 35 хүрэтэр наһанай залуу зон уригдана.

Шэлэлгэдэ хабаадагшад бултадаа залуушуулай ниитэ нэгэ хүгжэлтын институдта – Алас Дурные ба Арктикые хүгжөөхэ Корпорацида уригдаха. Харин урагшатайгаар шэлэлгэ гарагшад VI Зүүн зүгэй экономическа форумой залуушуулай түлэбтэ хабаадаха эрхэдэ болон Владивосток хүрэхэ эмхидхэлэй туһаламжада хүртэхэ.

Һануулхада, форумдо жэл бүхэндэ Алас Дурнын федеральна тойрогой хүгжэлтөөр һонирхожо, өөрынгөө регионой ажабайдалые һайжаруулхаяа оролдодог залуу зоной хабаадалгатайгаар элдэбын хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэдэг.

2021 ондо Алас Дурные ба Арктикые хүгжөөхэ яаман Залуушуулай талаар Федеральна агентствэтэй, Алас Дурные ба Арктикые хүгжөөхэ Корпорацитай болон ДФО-гой субъектнүүдтэй залуу олзын хэрэг эрхилэгшэдэй түлөөлэгшэдые бүридүүлнэ. Тэдэ сентябриин 2-3- ай үдэрнүүдтэ форумой гол түлэбэй панельнэ сессинүүдтэ оролсохо, харин сентябриин 4-дэ – тусхай залуушуулай түлэбтэ хабаадагшадаар болон спикерээр хүдэлхэ. Мүн баһа Алас Дурнын федеральна тойрогой, федеральна яамануудай ба албан газарнуудай хүтэлбэритэй уулзалганууд түсэблэгдэнэ.

Августын 6-ай 18:00 (мск) саг болотор - https://forms. gle/9KnhokDAN1yFKevD8 энэ ссылкээр формо хүсэлдүүлжэ бэшэхэдэ болохо.

Анкетэ соо өөр тухайгаа дэлгэрэнгыгээр бэшэхэ хэрэгтэй. Мүн баһа өөрынгөө түлэб гү, али эссе дурадхаха. Хабаадагшын түлэб гү, али һанал Алас Дурнын хүгжэлтэтэй холбоотой байха ёһотой. Энэнь мүнөө байһан гү, али эхилхэдэ бэлэн болоһон ниигэмэй / урлалай түлэб, гүрэнэй шэнэ дэмжэлгэ гү, али газар дайдынгаа хүгжэлтэ тухай бэшэгдэһэн байха ёһотой.

Нэмэлтэ мэдээсэл - электронно хаягаар eef. [email protected] ба утаһаар +7 (800) 707 55 58 доб. 571 абажа болохо.

Зүүн зүгэй экономическа форумой сайт дээрэ албан хэрэгэй дэлгэрэнгы түлэб (проект) хэблэгдэнхэй.

«Алас Дурнын хүгжэлтэ XXI зуун жэлэй бүхы хугасаада үндэһэтэнэй түрүүлэл гэжэ гүрэнэй толгойлогшо мэдүүлээ һэн. Юрэнхылэгшын шиидхэбэри дүүргэжэ, Засагай газар Алас Дурнада инвестицинүүдые саг үргэлжэ дэмжэжэ байха хүгжэнги тодорхой эмхидхэлэй арга байгуулаа. Уридшалан хүгжэжэ байһан тусхай газар, сүлөө далайн буудал Владивосток, электронно визэ, Алас Дурнын гектар, залуу гэр бүлэнүүдтэ хүнгэлэлтэтэй ипотекэ үгэлгэ – эдэ болон бэшэшье Алас Дурнын хүгжэлтэдэ нүлөөлхэ арга хэрэгүүд шэнэ инвестиционно дайда байгуулжа, энэнһээ урид гансал бодолгонуудта байһан хэдэн зуугаад түлэбүүдые ажабайдалда нэбтэрүүлхэ арга олгоо. Зүүн зүгэй экономическа форум Алас Дурные дэмжэхэ аргануудай нэгэн болоо. Тэрэнэй гол зорилго –инвесторнүүдэй һаналые таталга болон олзын хэрэгһээ һөөргэнь холбоо абаха. 2 мянга 500 шэнэ түлэбүүд, 1,9 трлн түхэригтэ хэрэглэгдэһэн инвестицинүүд – энэл даа, Алас Дурна. Олзын хэрэг эрхилхэдэ ехэл аятайшье, аюулгүйшье газар дайда гэжэ арсашагүй баримта», – гэжэ Россиин Юрэнхылэгшын ДФО-дохи бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ, Зүүн зүгэй экономическа форумой эмхидхэлэй хорооной түрүүлэгшэ Юрий Трутнев тэмдэглээ.

Зүүн зүгэй экономическа форум зургаадахияа үнгэрхэнь. Байгша ондо эрхэ түгэс айлшад, тэрэ тоодо гүрэн түрэнүүдэй ударидагшад хүлеэгдэнэ. Тэдэ онлайн болон офлайн аргааршье хабаадаха юм.

«ВЭФ-2021» форумой ажалай түлэб 4 тематическа блогуудтай: «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», «Дальний Восток – новые вызовы и возможности», «Общая ответственность в изменившемся мире» ба «Молодежный ВЭФ» гэжэ хубаалгаатай.

Зүүн зүгэй экономическа форумой гол хэмжээн - сентябриин 3-да үнгэргэгдэхөөр түсэблэгдэһэн пленарна зүблөөн.

Ажалай түлэбэй «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится» блогто углерод үгы энергетикэдэ, ажал хүдэлмэриие удасхоорондын хубаарилгада, шэнэ медиа болон экономикын бэшэшье шухала асуудалнуудта зорюулагдаһан сессинүүд үнгэргэгдэхэ.

Уласхоорондын хамтын ажаллалгада: «Партнерство против пандемии: антикризисные стратегии в медицине» сесси зорюулагдаха. Саг үеын эрилтэнүүдээр элүүрые хамгаалгын үндэһэтэнэй эмхинүүд онсо байдалтай тэмсэжэ, шанга харюу үгэжэ илаха, энэ тэмсэлдэ гүрэнүүд хоорондын нягта тогтууритай холбоонуудые байгуулха. Хамтын энэ хэрэгтэ эгээл түрүүн коронавирусна инфекцидэ шанга харюу үгэжэ шадаһан КНР-һээ эхилээд, Азиатско-Тихоокеанска экономическа дайдын гүрэн түрэнүүдэй үүргэ шухала. Сессиин ажалда ямар хэмжүүрнүүдтэ элүүрые хамгаалгын эмхинүүд үндэһэтэнэй аюулгүйе сахижа шадахаб гэжэ хэлсэгдэхэ.

Дэлхэйн гүрэнүүдтэй харилсаагаа бэхижүүлхэ, тиихэдэ уласхоорондын оршондо АТР-эй болон Зүүн-Хойто Азиин оронуудтай харилсаан российска бодолгын түрүү байһаниинь хэлсээнгүй. Һүүлэй үедэ Россииншье, тэрэнэй хүршэ оронуудайшье элдэбын эсэргүүсэлтэнүүдтэй ушарһаниинь урдань хэзээшье үзэгдөөгүй. Уласхоорондын тогтууригүй байдалда, геополитическэ тогтонижоролгүйдэ, уласхоорондын экономическа харилсаануудай үндэһөөрөө хубилжа байха үедэ COVID-19 үбшэн шэнэ шахардуу асуудалнуудые нэмэбэ. Энэ байдалда эсэргүү хэмжээнүүдые абажа, энэ эрхэ байдал тогтонижоруулха, региональна экономико нягта холбоотойгоор хүгжөөхэ хэрэгүүдтэ «Деловое сотрудничество как драйвер устойчивого социально-экономического развития в АТР» сессидэ харюунуудые олохые оролдохо.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.

Фото: twitter.com