Засаг түрэ 17 aug 2021 530

​Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр - Байгал шадарай аймагта

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Мүнөөдэр, августын 17-до, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Байгал шадарай аймаг гараба. Тэрэ аймагай ниигэмэй объектнүүдтэ, Котокель нуурта хүрэхэ түсэбтэй.

Алексей Цыденов Гремячинскын һургуули хүрэжэ, аймагай даргадай, һомоной захиргаанда, энжэ хабаатай яамануудта мүнөө байһан байшанда ехэ заһабри хэхэ, залгалаа бариха талаар асуудалаар ажал ябуулхыень даалгаба. Турка һууринда уһаар хангалгын барилга хинажа, «Земский учитель» гэһэн программаар ерэһэн багшатай уулзаха.

Исток нютагта Котокель нуурһаа уһанда абтажа болохо газарнуудай талаар абтаһан технологическа шиидхэбэринүүдтэй уласай хүтэлбэрилэгшые танилсуулха. Тиихэдэ Кикагай ойн ажахын питомнигто, Нестерово нютагта баригдажа байһан соёлой байшанда, «Турунтаево-Покровка-Шергино» гэһэн шэглэлээр баригдажа байһан харгыда уласай хүтэлбэрилэгшэ хүрэхэ түсэбтэй.

Турунтаево һууринда Алексей Цыденов Байгал шадарай аймагай ажаһуугшадтай сэхэ эфиртэ гараха. Онлайн уулзалга 17:30 сагта эхилхэ, һонирхоһон асуудалнуудаараа Буряадай Толгойлогшодо сүлжээ холбоондо хандажа болохо:  

Буряад Уласай Засагай газарай албан ёһоной Инстаграм хуудаһанда https://www.instagram.com/buryatiaofficial/

Байгал шадарай аймагай ВКонтакте холбоондо https://vk.com/pribaikalie_official

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар