Засаг түрэ 30 aug 2021 451

​​Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр – Сэлэнгын аймагта

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Мүнөөдэр, августын 30-да, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгүүдээр Сэлэнгын аймаг гараа. Уласай хүтэлбэрилэгшэ шиидхэхэ асуудалнуудтай ниигэмэй объектнүүдтэ хүрэжэ, фермерскэ ажахынуудые дэмжэхэ талаар үндэһэн түсэлнүүдэй бэелүүлэгдэхэ дүршэлтэй танилсажа, газар дэбисхэр болбосон түхэлтэй болгохо талаар хэгдэһэн ажал сэгнэжэ, аймагай эдэбхитэдтэй уулзаха юм.

Буряадай Толгойлогшо Ташир, Селендума,Темник һууринуудта хүрэхэ юм. Удаань Гусиноозёрск хотодо Алексей Цыденов аймагай ажаһуугшадтай уулзаха. Энэ уулзалга онлайн-аргаар сэхэ дамжуулагдаха. Хүн бүхэн онлайн аргаар һонирхоһон асуудалаараа хандаха аргатай.

Уласай хүтэлбэрилэгшэтэй сэхэ уулзалга Буряад Уласай Засагай газарай https://instagram.com/buryatiaofficial?utm_medium=copy_link хуудаһанда болон Сэлэнгын аймагай https://vk.com/selenginsky гэһэн сүлжээндэ 18:00 сагта орожо харахаар.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар