Засаг түрэ 3 sep 2021 366

​Хүдөө ажахы суг хүгжөөхэ тухай Буряад, Алтай Уласууд хэлсэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон Алтай Уласай Толгойлогшо Олег Хорохордин Владивосток хотодо үнгэргэгдэжэ байһан Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанай хэмжээндэ суг ажаллаха тухайгаа хэлсээ баталба.

 Тус дансын ёһоор, худалдаа наймааанай-эдэй засагай, эрдэмэй-техническэ, соёлой болон бусад һалбаринуудта энээнһээ урид тогтонижоһон харилсаа улас хүгжөөхэ юм.

Үүлтэртэ мал ажахы хүгжөөлгэдэ хоёр улас үргэн арга боломжотой гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ. Түл һайжаруулха талаар хоёр субъект үүлтэртэ малаар андалдажа байха гэжэ хараалагдана. Тиихэдэ Алтайһаа асарагдаһан буга, һогоонуудай фермэ Буряад Уласта байгуулагдаа. Энэ талаар ажалаа саашадаашье үргэлжэлүүлхэ гэжэ хоёр можонууд хараална. Гэхэтэй хамта, үшөө биофармүйлэдбэри гэһэн шэглэлээр ажал ябуулагдаха. Эм домто ургамалһаа БАД-уудые, эмүүдые үйлэдбэрилхэ юм.

- Энэ хэлсээнэй ашаар, хүдөө ажахын, эрдэмэй-техническа һалбарида Буряад Уластай бүри нягта харилсаан хүгжэхэ. Тиихэдэ манай можо нютагуудта олон үндэһэ яһатан ажаһуудаг. Тэдэмнай баян гэгшын ёһо заншалтай, соёлтой. Тиимэһээ хоёр можо нютагуудта соёлой аяншалга баһал һонирхолтой байха. Зохёохы бүлэгүүд гастрольдо гараха, үзэсхэлэн эмхидхэхэ талаар һонирхолтой байха, - гэжэ Алтай Уласай Толгойлогшо Олег Хорохордин тэмдэглэбэ.

Баталагдаһан хэлсээнэй ёһоор, транспорт, олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүд, үйлэдбэри, агропромышленнэ комплекс, худалдаа-наймаан, архитектура болон барилга, гэр байрын ажахы, хотын оршон болбосон түхэлтэй болголго, элүүрые хамгаалга, болбосорол, эрдэм соёл, аяншалга, спорт, оршон тойрон байгаали хамгаалга, гэр бүлын болон залуушуулай бодолго гэһэн һалбаринуудта можо хоорондын холбоо харилсаан хүгжэхэ юм. 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар