Засаг түрэ 8 sep 2021 425

​Буряад Уласта мүнгэн һангай сайд томилогдоо

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Сентябриин 7-до Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Буряад Уласамй мүнгэн һангай сайдай тушаалда Георгий Мадаевые томилхо тухай тогтоол тогтоол абаһан байна.

«Мадаев Георгий Эдуардовичые Буряад Уласай мүнгэн сангай сайдай тушаалда, Буряад Уласай Засагай газарай гэшүүнээр 2021 оной сентябриин 7-һоо томилхо. Тогтоолдо гар табиһан үдэрһөө хуулиин хүсэндэ ороно», - гэжэ зарлигта хэлэгдэнэ.

Буряад Уласай Засагай газарай захирамжаар Георгий Мадаев 2021 оной февралиин 20-һоо Буряадай мүнгэн һангай сайдай уялга саг зуура дүүргэгшээр томилогдоһон байгаа гээд һануулнабди.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар