Засаг түрэ 20 sep 2021 655

​Буряад Уласһаа Гүрэнэй Дүүмэдэ Вячеслав Дамдинцурунов гараба

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряадай һунгуулиин комиссиин уридшалһан дүнгүүдээр «Единая Россия» намай түлөөлэгшэ Вячеслав Дамдинцурунов түрүүлжэ гараба. Тэрээй түлөө уласай ажаһуугшадай 37%-һөө дээшэ хүн һунгаһан байна. Хоёрдохи һуурида КПРФ намай Баир Цыренов гараа, тэрэнэй түлөө уласай 29 мянганһаа дэшэ ажаһуугшад дуугаа үгөө. Гурбадахи һуурида «Зелёные» намай түлөөлэгшэ Сергей Зверев гараба. Удаань Игорь Бобков, Максим Бувалин, Оксана Бухольцева, Баяр Цыденов, Дамдин Болотов, Сергей Дорош болон Евгений Меньшиков һунгаагшадай дуугаар гараһан байна.

Федеральна Суглаанай Доодо Танхимда орохын түлөө партинууд һунгалтада хабаадаа. Тэрэнэй дүнгүүдээр, «Едина Россия» нам ажаһуугшадай 44, 42% дуу хуряагаа, хоёрдохи һуурида - КПРФ (27,33%), гурбадахи һуурида - «Новые люди» (11,5%). Тиихэдэ ЛДПР 5,80 % һунгагшадай дуу абаһан байна. Шэнэлэгдэһэн «Справедливая Россия – За правду» гэһэн парти ажаһуугшадай дуу алдаа, тэрэнэй түлөө 3, 71% ажаһуугшад һунгаа.

Бүхыдөө улас дотор гурбан үдэрэй һунгалтада хуули эбдэһэн ушарнууд ехэ элирүүлэгдээгүй. Буряадай ажаһуугшадай 42,5% ажаһуугшад һунгалтада хабаадаа, энэнэь гүрэн доторой дунды зэргын тоо баримтаһаа нэгэ бага жаа.

 

Фото: Буряад Уласай Засагай газар