Засаг түрэ 20 sep 2021 378

​Буряадай Толгойлогшо һунгалтада дэмжэһэнэнэйнь түлөө уласай ажаһуугшадта баяр хүргэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Ородой Холбоото Уласай Дүүмын һунгамалай тушаал эзэлхэй һунгалтын уридшалһан дүнгүүд Буряад Уласта соносхогдобо. Уридшалһан мэдээгээр, «Единая Россия» нам болон энэ партиһаа дэбжүүлэгдэһэн Вячеслав Дамдинцурунов бусад намуудта болон кандидадуудта орходоо, ажаһуугшадай ехэнхи дуу абаһан байна.

- Манай ажаһуугшад дэмжэнэ гэжэ ойлгосотой. Энэ ушараар «Единая Россия» болон Вячеслав Дамдинцуруновые дэмжэһэнэйнь түлөө уласай ажаһуугшадта баяр хүргэнэб. Мүнөө һунгалтын дүнгүүд тодорхойлогдоно, тиимэһээ ажаһуугшадай захяануудые, Арадай программа бэелүүлэгдэхэ, ажаһуугшад дэмы һунгаагүй гэжэ ажал эхилээ. Тиимэһээ тон шухала дүнгүүдые туйлаха ажал эхилбэ, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Буряадай Һунгуулиин комиссиин сентябриин 20-ой 10:00 сагай мэдээсэлээр, «Единая Россия» намһаа дэбжүүлэгдэһэн Вячеслав Дамдинцуруновай түлөө дуугаа үгэһэн ажаһуугшадай 37,43 хубинь һунгаа. Хоёрдохи һуурида КПРФ намай Баир Цыренов (19,85%) гараа. Гурбалахи болоһон Сергей Зверевэй түлөө 22031 хүн (7,46%) һунгаа.

Уридшалһан мэдээгээр, федеральна һунгуулиин тойрогоор «Единая Россия» нам 42,65% дуу абаһан байна, КПРФ - 26,73%, гурбадахи һуурида «Новые люди» - 11,22%.

Буряадай һунгуулиин комиссиин түрүүлэгшэ Александр Акчуринай хэлэһээр, 2016 оной Гүрэнэй Дүүмын һунгалтада ороходоо, байгша ондо ажаһуугшад олоороо хабаадаа. 2016 ондо ажаһуугшадай дүшөөд хубинь дуугаа үгэһэн һаа, мүнөө уридшалһан мэдээгээр 45,1% ажаһуугшад һунгалтада хабаадаа.

- Гурбан үдэрэй һунгалта хараада абахада, энэ тоо багсаамжалагдахаар байгаа. Бүхыдөө гурбан үдэрэй һунгалта тон һайн талаһаа харуулагдаа – ажаһуугшад яаралгүй, сүлөөтэйгөөр ерэжэ, дуугаа үгөө, харин һунгуулиин комиссин гэшүүд таһалгаряагүй хүдэлжэ байгаа. Бүхыдөө һунгуулиин комисси амжалтатай түгэсөө, - гэжэ Александр Акчурин тэмдэглэбэ.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар