Засаг түрэ 6 oct 2021 201

​2030 он болотор абтаха Ородой Холбоото Уласай транспортна стратегиин талаар суглаан үнгэрөө

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Октябриин 4-дэ Андрей Белоусовай хүтэлбэрилдэг транспортын талаар Засагай газарай комиссиин болон Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хүтэлбэрилдэг «Транспорт» гэһэн шэглэлээр Гүрэнэй зүблэлэй комиссиин суглаан үнгэрөө.

Тус хэмжээ ябуулгада 2030 он, саашадаа 2035 он болотор Ородой транспортна стратеги байгуулха талаар хэлсэгдээ. Стратегиин талаар хэлсэхэдээ, Алексей Цыденов можо нютагуудай, гүрэн доторой авиа холбоо дэмжэхэ шухала гэжэ суглаанда хабаадагшадай анхарал хандуулаа. Тиихэдэ муниципалитет болон аймагууд доторой харгынуудые хангаха, нютагай засагай байгууламжануудые дэмжэхэ талаар асуудал табиһан байна.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар