Засаг түрэ 21 oct 2021 289

​Ородой Юрэнхылэгшэ амаралтын үдэрнүүд тухай зарлиг абаба

© фото: kremlin.ru

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин гүрэн дотор октябриин 30-һаа ноябриин 7 болотор амарлтын үдэрнүүдые соносхохо гэһэн дурадхал дэмжэбэ. Гэхэтэй хамта, эпидемиологическа орёо байдалтай можо нютагууд октябриин 23-һаа амаржа эхилхэ. Тиихэдээ эдэ үдэрнүүдтэ салин түлэгдэхэ.

Ород гүрэнэй Засагай газарай гэшүүдтэй үнгэрһэн суглаанда олзын хэрэг эрхилэгшэды дэмжэхэ тухай эрилтэ табиба. Тэдэнэр сүүдхын туршада 4-4 миллиард түхэригэй хохидолдо орохо. Тиихэ зуура гүрэнэй хүтэлбэрилэгшэ ажаһуугшадта хандаба: «Энэ шата дабаха хоёр лэ арга: үбшэлөөд эдэгэхэ, һэргылэмж тарилга абаха. Теэд тарилга абаашань дээрэ, үбшэ, тэрэнэй хойшолон хүлеэжэ байнхаар».

 

Фото: kremlin.ru