Засаг түрэ 10 nov 2021 516

​Буряадай Толгойлогшо Урда Солонгосто уулзалгануудые үнгэргэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Россиин ба Корейн регионууд хоорондын III хуралдаан эхиеэ абажа, Алас Дурнын ба Арктикын, Урда Солонгос Уласай нютаг газарнуудай үзэсхэлэн дэлгээгдэбэ. Нээлгын баяр ёһолол Урда Солонгосой Ульсан хотодо үнгэрөө. Алас Дурные болон Арктикые хүгжөөлгын яаманай сайд Алексей Чекунков, Буряад ороной Толгойлогшо Алексей Цыденов ба Ульсан хотын мэр Сон Чоль Хо гэгшэд хэмжээ ябуулга нээгээ.

Буряад Улас өөрынгөө аяншалгын арга шадал, эмнэлгын һалбари, тэрэ тоодо зүүн зүгэй заншалта эмнэлгэ тухай болоод бэшэшье һонирхол татама аргануудые харуулаа. Хуралдаанай үедэ Алексей Цыденов Корейн һунгамалнуудаар, Кенсан-Пукто провинциин толгойлогшотой уулзаа.

- Мүнөөдэрэй байдалаар Буряад орон руу гадаадаһаа аяншалга эмхидхэгдэн хүгжэнэ. Минии мэдэхээр, Солонгос Уласай ажаһуугшадые заншалта эмнэлгэ, шүлтөөр эдьхэһэн шүүһэн һонирхуулна, эдэ бүгэдэ манай республикада бии, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Россиин болон Солонгос Уласай регионууд хоорондо аралжаа наймаанай, соёлой талаар харилсаануудые эдэбхижүүлхэ зорилго тус хэмжээ ябуулгын үедэ табигдаа. Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов хуралдаанай стратегическэ сессинүүдтэ үгэ хэлээ. Эндэ Россиин, Урда Солонгос Уласай болон Хойто Солонгосой (КНДР) түмэр харгынуудые хүгжөөжэ, экономикын талаар хамтын ажал ябуулха, аяншалгын һалбариие хүгжөөхэ гэхэ мэтэ асуудалнууд хэлсэгдээ.

- Буряад ороной ниислэл хотодо хэдэн ондоо ашаа зөөлгын субаанууд уулзана – Монголоор гаража, Хитад хүрэдэг түмэр зам, мүн баһа уласхоорондын агаарай буудал бии. Тэндэ мүнөө ашаа зөөдэг аралжаа наймаанай компанинууд агаарай онгосонуудые түлишөөр хангана, тиигэжэ аралжаа наймаанай ашаа ехэдхэжэ, түлишэ алмажа, Европо руу гараха арга олгоно. Энэ аргые мүнөө Гонконг, Шанхай хэрэглэнэ, мүн баһа Урда Солонгосшье хэрэглэхэ байна. Буряад орон Ази болон Европо түбинүүдэй хоорондохи тон шухала стратегическэ уулзуур, энэ ушарһаа ашаа тээбэриин, транзитна болон Урда Солонгосой, Россиин болон Европо хоорондын бэшэшье зөөлгэнүүд улам үргэдэхэ гэжэ найданаб, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Тиин российско-корейскэ регионууд хоорондохи хамтын зургаадахи ехэ хуралдаае Буряад орондо үнгэргэхые дурадхаа. «2022 ондо ехэ хуралдаан Сахалинда үнгэрхэ, 2023 ондо – Урда Солонгосто, харин зургаадахиие Буряад орондо үнгэргэхые дурадханаб», - гэжэ Буряадай Толгойлогшо хэлээ.

Гурбадахи ехэ хуралдаанда Буряад ороной Байгал далай, экономико болон соёл хабаадагшадай һонирхол ехээр татаа гэжэ Алексей Чекунков тэмдэглээд, уласай Толгойлогшын дурадхалые дэмжээ. 

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ​

Фото: Буряад Уласай Засагай газар