Засаг түрэ 19 nov 2021 805

​ДААҺАН ХЭРЭГТЭЭ ОНСО ХАНДАСАТАЙ

Буряад Уласай Толгойлог­шо Алексей Цыденовэй байгуулһан «Үндэһэн хэ­лэнэй үлзы хэшэг» гэһэн шанда Хориин аймагтахи ниитые хамга­алгын таһагай ажалшад хүртөө. “Ниитын һалбариин эрхим бай­гуулга» гэһэн шэглэлээр тэдэ түрүүлээ бшуу.

Хориин аймагтахи тус таһагай түрүүлэгшэнь Дарима Батомункуев­на Будаева түрэл хэлэндээ ехэ мээ­хэй, арадайнгаа ёһо заншал сахижа ябадаг хүн гэжэ хэлэлтэй. Эгээл ти­имэ хадаа энэ урилдаа хажуу тээһээ хаража байха аргагүй байгаа. Тэрэ­нэй ударидажа байһан ажалшад ни­итын хэрэгтэ бүхыгөөрөө оролсодог. «Сагаалганай баяр», «108 субаргын наадан», «Буузын найр», «Хун шу­буудые угталга», «Эрхим диктант», «Эжын шанаһан сай» гэхэ мэтэ олон һайндэрнүүдые эмхидхэлсэдэг зан­шалтай юм. Үндэр наһатайшуулые хабаадуулһан олон хэмжээ ябу­улгануудые үнгэргэдэг. Жэшээнь, амаралтада гараһан зоноо эмхил­жэ, нангин шүтөөнэй газарнуудаар аяншалуулдаг. Аймагай Ветерану­удай зүблэл Дамба Жалсараевай нэрэмжэтэ Хориин номой сан гэһэн эмхинүүдтэй нэгэдэжэ, аша туһатай хэмжээнүүдые үнгэргэдэг.

Хориин аймагай ниитые хамга­алгын таһагай мэргэжэлтэдэй дэм­жэлгээр «Хориин бүргэдүүд» гэһэн бүлгэм тэмсээндэ оролсожо, шангай 2-дохи һуурида гарахадаа, 40 мянган түхэригөөр урмашуулагдаа. Тиихэдэ Соёлма Цыреновна Жигмитдоржие­вагай харгалзалга доро Галсан-Цы­регма Ешиевна Ешиевагай бэшэһэн «Ашанга нютагай дайнай ба ара талын ажалай ветеранууд, дайнай үеын үхибүүд» гэһэн номтой танил­салга Улаан-Үдэ хотодо үнгэргэгдөө.

Аялгата һайхан буряад хэлэнэйн­гээ мартагдангүй улам хүгжэхынь түлөө Хориин аймагай ОСЗН гүрэнэй эмхи зургаандаа элдэб со­носхолнууд болон мэдээнүүдые буряад хэлэн дээрэ оршуулжа бэшэһэн байха юм.

Хориин аймагай 1-дэхи дун­да һургуулиин 1-дэхи «а» ангиин һурагшад байгша онһоо түрэл хэ­лэн дээрээ хэшээлээ ябуулха гэһэн шиидхэбэри захирал абаһан байна. Энэшье хүдэлөөн Хориин аймагай ниитые хамгаалгын һалбариин түрүүлэгшын болон ажалшадые алад гараагүй. Тэрэ үхибүүдэй гэртэхиндэ ниитын талаар хэрэгтэй туһаламжа үзүүлхэбди гэжэ найдуулһан байна.

Юрэдөө Хориин аймагай ниитые хамгаалгын һалбарида алишье тээ­шээ адли тэгшэ мэргэжэлтэд ажал­ладаг юм гэжэ тэмдэглэхэ хэрэгтэй. Тэдэнэй нэгэн - Соелма Цыреновна Жигмитдоржиева болоно. Эгээл энэ мэргэжэлтэндэ «Үндэһэн хэлэ­нэй үлзы хэшэг» гэһэн урилдаанда оролсохо тухай мэдүүлгэ бэшэхыень даалгагдаһан юм. Бүхы юумэндэ онсо хандасатай Соёлма Жигмит­доржиевагай даалгаһан даабарияа жэншэдгүй дүүргэһэнэйхи сугтаа хүдэлдэг ажалшадай бүлэг тус урил­даанда түрүүлжэ гараа бшуу.

Буряад хэлэнэй габшагай һарын түгэсхэлэй һайндэртэ зорюулагдаһан баярай үдэшэ Буря­ад Уласай Толгойлогшо Алексей Цы­денов, Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов, Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, Бүгэдэ Буря­адай үндэһэн соёлой нэгэдэлэй пре­зидент Вячеслав Цыбикжапов гэг­шэд илагшадые амаршалаад, урил­даанда илгарһан зониие шагнаһан юм.

Ерэхэ жэлдэ эмхидхэгдэхэ урил­даанда Хориимнай аймагай олон түлөөлэгшэд хабаадаха бэзэ гэжэ найданабди.