Засаг түрэ 8 dec 2021 498

Буряадай толгойлогшо-генеральна зүблэлдэ

Декабриин 4-дэ Москва хотодо “Единая Россия” намай суглаан үнгэрөө. Эндэ ударидагшадые, Дээдын болон Генеральна зүблэлэй гэшүүдые һунгаһан байна.

© фото: Буряад Уласай сайт

Буряадай Толгойлогшо энэ намай Генеральна зүблэлэй гэшүүн боложо һунгагдаа. Декабриин 1-дэ “Единая Россия” намай байгуулагдаһаар 20 жэл гүйсэбэ. Алексей Цыденов тус намай Буряадай таһагай секретарь гээд һануулая. Үнгэрһэн һунгалтада ажабайдалаа һайжаруулха, хүгжөөхэ талаар арад зонһоо аргагүй ехэ захяанууд ороһон байна. Хүдөө нютагуудта, аймагуудта, хотонуудта байдал бэхижүүлгын асуудалнуудта гол анхарал хандуулагдаха тухай намай гэшүүд мэдүүлбэ. - Буряад Уласай Засагай газар энэ талаар ажал хэжэ эхилээ. Тэдэнэй тоодо коммунальна ажахы, харгынууд, ниитын унаа, болбосорол, соёл, бэе тамир, элүүрые хамгаалга гэхэ мэтэ һалбаринуудта шиидхэхэ асуудалнууд олон байна. Арад зонойнгоо байдал һайн тээшэнь хубилгахын түлөө ажаллахабди,- гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглэһэн байна

Фото: Буряад Уласай сайт