Засаг түрэ 13 dec 2021 621

Монгол ороной болон Ород Уласай харилсаанай 100 жэлэй ойн баяр

Аха дуу Монгол ороной болон Ород Уласай харилсаанай 100 жэлэй ойн баярай хэмжээ ябуулга Улаан-Үдэдэ тэмдэглэгдэбэ.

Тус хэмжээ ябуулгын үедэ хоёр ороной хоорондо аяншалга хүгжөөхэ тухай түлөөлэгшэд хэлсэһэн байна. Буряад Уласай аяншалгын яаманай сайд Алдар Доржиев хани барисаанай 100 жэлэй, Монголой бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын газарай байгуулагдаһаар 30 жэлэй ойн баяраар, Монголой элшэн сайд Дэмбэрэл Нямцэрэниие хани халуунаар амаршалаа. 
-Монгол орон болон Буряад Уласай хоорондо зүбшөөлгүй ябалсадаг болоһон ушараар, аяншалгын һалбари хүгжэнэ. Саашадаа энэ талаар нүхэсэлнай улам дээшэлжэ үндэр хэмжээндэ гарха гэжэ найданаб. Байгша ондо Түнхэнэй аймагһаа Монгол орон руу шэнэ аяншалгын зам зохёогообди. Тэрэ түсэлнай эрхим 5-най тоодо орожо шадаһан байха юм, - гэжэ сайд Алдар Доржиев тэмдэглээ.
Үнэхөөрөөшье аха дүү арадууд хоорондоо ябалсажа, харилсажа байхадань урматай даа. Уг шуһа үндэһэ нэгэтэй, нэгэ түүхэтэй Агуу Чингисэй үри һадаһад ха юмди даа.

Фото: egov-buryatia.ru