Засаг түрэ 20 dec 2021 575

Ажаябуулгань сэгнэгдээ

Буряадай тамирай сайд байһан, мүнөө Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Вячеслав Дамдинцуруновта Ородой Юрэнхылэгшын Баярай бэшэг барюулагдаба.  

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Буряад Уласта тамирай талаар аргагүй ехэ ажал ябуулһанайнгаа түлөө тиимэ үндэр сэгнэлтэдэ хүртэбэ. Тэрэ Баярай бэшэгыень үнгэрһэн долоон хоногто Буряад Улас морилон ерэһэн Алас Дурна зүгэй тойрогто Ородой Юрэнхылэгшын  бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев барюулһан байна.

-Нэгэ суглаанай үедэ баяртай үйлэ хэрэг ушараа. Ю.П. Трутнев намда Владимир Путинай гар табилгатай Баярай бэшэг барюулаа. Үнэн дээрээ энэ ганса минии хэһэн ажал бэшэ, Тамирай  яаманай бүхы мэргэжэлтэдэй ажал үндэрөөр сэгнэгдэбэ гээшэ. Суг хамта олохон хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэжэ үнгэргэһэн байгаабди. Бултыетнай халуунаар амаршалнаб, - гэжэ  Вячеслав Дамдинцурунов өөрынгөө ниигэмэй хуудаһанда бэшэһэн байна.   

Һануулан хэлэбэл, Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов  2017 онһоо Буряадай Тамирай болон залуушуулай бодолгын яаманиие ударидажа эхилээ. Тэрэнэй ударидалга доро  улас доторнай олон хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдээ, залуушуулай хүдэлөөн бүри эршэтэйгээр ябуулагдажа эхилээ. Нэгэ хэдыень нэрлэбэл: эхэнэрнүүдэй дунда боксоор дэлхэйн чемпионат, сүлөөтэ барилдаагаар Ородой чемпионат, һур харбалгаар Ородой чемпионат. Мүн тиихэдэ Буряадай олон тамиршад Ородой суглуулагдамал командада орожо, Европын, дэлхэйн, Олимпиин наадануудта амжалтатайгаар хабаадаа.

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа