Засаг түрэ 21 dec 2021 472

Амаршалга

Хүндэтэ нүхэд! “Буряад үнэн” сониной 100 жэлэй ойн баяраар таанадые хани халуунаар амаршалнаб!

Он жэлнүүдэй ошоошье һаа, бүхы һалбаринуудай һүүлэй үеын мэдээсэлнүүдые, һонин зураглалнуудые танай сонин арад зондоо дуулгаһаар. Дээдэ үеын аха захатанай байгуулһан нангин заншал мүнөө үеын сэдхүүлшэд үргэлжэлүүлнэ. Урданайнгаа ёһо заншал тэрэ зандань үлөөхэ, түрэл һайхан буряад хэлэеэ хүгжөөхэ хэрэгтэ сэгнэшэгүй хубитаяа оруулнат. Ород Уласта хэблэгдэжэ гарадаг сонинуудай дунда өөрын онсо һуури эзэлһэн “Буряад үнэнэй” ветерануудта, мүнөө үеын сэдхүүлшэдтэ амгалан байдал, ажалай амжалта хүсэнэб. Уншагшадайтнай тоо үдэрһөө үдэртэ нэмэжэ байхань болтогой!

Таниие хүндэлэгшэ Гүрэнэй Дүүмын Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо И.И. МЕЛЬНИКОВ