Засаг түрэ 21 dec 2021 512

Амаршалга

Хүндэтэ Даши-Доржо Найманович!
“Буряад үнэн” сониной байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баяраар сэдьхэлэй халуун амаршалга тогтоогыт!

Баян түүхэтэй “Буряад үнэн” түрэл буряад хэлэнэйнгээ болон соёл уралигайнгаа хүгжэлтэдэ, арадуудай хани барисаа бэхижүүлгэдэ, нютаг оронойнгоо хүгжэн һалбарха хэрэгтэ айхабтар ехэ нүлөө оруулһан, оруулнашье. “Буряад үнэнэй” хуудаһануудта шухала сэдэбүүдээр мэдээсэлнүүдые һонирхон уншанабди. Сэдхүүлшэд үндэһэн буряад хэлэндээ болоод арадай түүхэдэ хабаатай асуудалнуудаар зураглалнуудые элбэгээр бэлдэжэ, үргэн уншагшадтаа дурадхана. Тиимэһээ хүн бүхэн өөртөө хэрэгтэй юумэ сониной нюурнуудта оложо баясана. “Буряад үнэн” үнэхөөрөөшье бүгэдэ арадай сонин. Дэлхэйн буряадуудһаа гадна, Агын болон Усть-Ордын Буряадай тойрогуудай ажаһуугшад сониноо захил хэжэ уншадаг, ээлжээтэ дугаарнуудыень дулааханаар хүлеэн абадаг. Энэ дэмбэрэлтэ һайндэрөөр хүндэтэ ветерануудые халуунаар амаршалха дуран хүрэнэ. Сониной хүгжэлтэдэ танай оруулһан хубита сэгнэшэгүй. Мүнөө үедэ хүдэлжэ байһан ажалшадта амжалта, элүүр энхые хүсэнэб.

Б.Б. ЖАМСУЕВ, Ород Уласай сенатор