Засаг түрэ 21 dec 2021 515

Амаршалга

Хүндэтэ Даши-Доржо Найманович! “Буряад үнэн” сониной 100 жэлэй ойн баяраар таниие, хүндэтэ ветерануудые, ажалша коллективые амаршалнаб!

Гаталһан бэлэн бэшэ харгытнай уташье, һонирхолтойшье. Сониной байгаа сагта гүрэн түрын, Буряад Уласай түүхэдэ элдэб хубилалтанууд боложо, тэрэнэй хуби заяанда ехэ нүлөө үзүүлээ. Ямаршье сагай тудалдабал, сониной хэдэн үеын коллектив тэрээниие тэсэмгэйгээр гаталжа, ажалай габьяагай, талаан бэлигэй ашаар урдаа табиһан зорилгонуудаа дүүрэн бэелүүлжэ шадаһаниинь тэмдэглэмээр. Мүнөөдэр “Буряад үнэн” сонин улас дотор ажаһуугшадай ажабайдал үнэн сэхээр, удха шанартайгаар дамжуулһаар. Сагай эрилтэдэ таарама шэнэ онол аргануудые хэрэглэн, засагай болон элдэб һалбаринуудай эмхи зургаануудай түлөөлэгшэдтэй, уншагшадтаяа нягта холбоо байгуулан, ажалаа ябуулнат. Саг зуурын сэдэбүүдэй хойноһоо һаналаа табингүй, буряад хэлэеэ хүгжөөхэ асуудалнуудта ехэ анхаралаа хандуулнат. Экономико, түүхэ, соёл болон бэшэшье һалбаринуудта зорюулагдаһан материалнуудтнай гүнзэгы удха шанартай. Патриотическа болон оюун ухаанай ёһо журам хүмүүжүүлгын талаар алхамуудтнай сэгнэшэгүй. Баярай үдэрөөр та бүгэдэниие үшөө дахин амаршалаад, бэеын энхэ элүүрые, зол жаргалые хүсэнэб. Эрхилжэ байһан ажалайтнай үрэ дүнгүүд үдэр бүри баясуулжа, уншагшадайтнай тоо улам олошорон байхань болтогой!

 Таниие хүндэлэгшэ Ородой Холбоото Уласай сенатор Вячеслав НАГОВИЦЫН