Засаг түрэ 21 dec 2021 627

Амаршалга

«Буряад үнэн» сониной хүндэтэ ветерануудые, ажалша коллектив, уншагшадые 100 жэлэй ойн баяраар хани халуунаар амаршалнаб!

100 жэл соо уншагшадтаяа харилсажа байһан сониной түүхэ угаа баян. Буряадай дэбисхэр дээрэ боложо байгаа шухала үйлэ хэрэгүүд танай сониной хуудаһануудта дүүрэн харуулагдажа, уншагшадай һонирхол татаһаар. Хэдэн үеын зон “Буряад үнэнөө” захил хэжэ, арадайнгаа түүхэ соёлтой, түрүү хүнүүдтэй, бүхы һалбаринуудай һүүлэй үеын мэдээсэлнүүдтэй танилсаха аргатай байгаа. Мүнөөшье һайхан заншал алдагдаагүй. Гэхэтэй хамта түрэл хэлэеэ дэмжэн үргэхэ үүргэеэ сониной ажалшад урагшатай дүүргэһээр. 100 жэлэй туршада хэблүүлэгдэжэ байһан сониной нэрэнь, барлагдаха гуримынь, сэдэбүүдынь һэлгэлтэдэ орожол байгаа, теэд гол удхань хубилаагүй.

Хүндэтэ нүхэд! Алтан ойгоортнай амаршалжа, ажалдатнай амжалта, амгалан байдал, бэеын энхэ элүүрые, зол жаргал хүсэнэб. Уншагшадаа баясуулжа, һайн һонинуудые дуулгажа, үшөө олон жэлдэ урагшатай хүгжэгты!

 Александр Георгиевич ВАРФОЛОМЕЕВ, Ород Уласай сенатор