Засаг түрэ 23 dec 2021 464

Аяншалга хүгжөөхэ зорилготой

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, Алас Дурнын федеральна тойрогто Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев албанай хэрэгээр Буряад Улас ерэжэ, декабриин 16-ай үдэр аяншалга хүгжөөхэ талаар зүблөө үнгэргөө. Эндэ регионой аяншалгын һалбари хүгжөөлгын шухала асуудалнуудые яажа шиидхэхэб гэжэ хэлсэгдээ. Мүн Буряад орондо бэелүүлэгдэхэ аяншалгын инвестиционно түлэбүүд бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэдэ харуулагдаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Хэдыхэн үдэрэй саана иимэл зүблөөнүүдые Камчаткада үнгэргөөбди. Камчаткада болон Буряадташье аяншалгын арга боломжонууд яһала бии гэжэ тоолоноб. Тэндэ “мүльһэн һууриһаа хүдэлөө”. Яһала олон түлэбүүд байгуулагдаа. Тэдэнэй эгээл томонуудай нэгэн – «Три вулкана». Харин мүнөөдэр бидэ Буряад орондо аяншалгын хүгжэлтэ ямар байдалда байнаб гэжэ элирүүлхэбди, тиигээд энэ һалбарида хүрэнгэ шэглүүлхэ тухай хэлсэхэбди, - гэжэ Юрий Трутнев зүблөөнэй урда тэмдэглээ һэн.

Буряад орондо аяншалгын түлэб бэелүүлэгшэ инвестор «Грин Флоу Байкал» гэжэ хизаарлагдамал харюусалгатай эмхиин түлөөлэгшэд зүблөөндэ хабаадаа. Һануулхада, энэ компани «Байкальская гавань» гэһэн тусхай экономическа зоонодо зошод буудалай комплексын барилга эхилээ. Мүн баһа өөһэдынгөө инвестиционно аяншалгын түлэбүүд тухай мэдээжэ уран барималша, уран зурааша Даши Намдаков, «Алдарта далай» компаниин түлөөлэгшэ Максим Сурнин, «Буряадай курортнууд» эмхи байгуулагша Батор Цынгуев гэгшэд хөөрэжэ үгөө.

- Аяншалгаар үнгэргэгдэһэн һүүлшымнай зүблөөнһөө хойшо ехэ хубилалтанууд болоо. Түлэбүүдые бэелүүлхэеэ бэлдэжэ байһан шэнэ инвесторнүүд ерээ, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов мэдүүлээ.

«Алдарта далай» эмхиин түлөөлэгшэ Максим Сурнин зүблөөнэй үедэ өөрынгөө инвестиционно түлэб харуулаа. Компани Кабанскын аймагай Выдрино һууринда аяншалгын-рекреационно кластер барилгые түсэблэнэ. Түлэбэй ёһоор Байгал дээрэхи круизна аяншалга хүгжөөхэ болон Мамай хадада үбэлэй амаралтые хангахаар хараалагдана.

Мэдээжэ уран зурааша, уран барималша Даши Намдаков «Байкальская гавань» гэжэ тусхай экономическа зооно дээрэ этнографическа комплекс байгуулхаяа түсэблэнэ. «Озёрное» эмхиин түлөөлэгшэд капсульна эко-буудалнуудые Байгал дээрэ барихаар бэлэн байһанаа мэдүүлээ. Тиихэдэ Түнхэнэй аймагай Аршаан һууринда аяншалгын-рекреационно кластер хүгжөөхэ түлэб харуулагдаа юм.

Бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев эндэ харуулагдаһан түлэбүүдэй үндэр арга боломжонуудые сэгнээд, тэдэнэй Буряад орондо бэелүүлэгдэхэдэнь дэмжэхэ байһанаа мэдүүлээ.

- Байгал далайда «зэрлиг» аяншалгын хэды ехэ хохидол үзүүлдэгынь мэдээжэ. Олон инвесторнүүдэй бии болоһониинь баяр түрүүлнэ. Бидэ аяншалгын инфраструктура хүгжөөхые эрмэлзэнэбди, тиимэһээ эдэ бүгэдэ түлэбүүдые дэмжэхэбди, тиихэдээ экологическа хуули гуримуудые хүсэд дүүрэнээр сахиха хэрэгтэй, - гэжэ Юрий Трутнев тобшолоо.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа