Засаг түрэ 23 dec 2021 462

Нэмэлтэ һууринууд үгтэбэ

Буряадай гүрэнэй ехэ һургуули багшын шэглэлээр һураха оюутадай тоо нэмэбэ. Тиин 50 оюутад түлбэригүйгөөр һурахаһаа гадна, һара бүри 3 мянган түхэригэй стипенди абажа байхаар түсэблэгдэнэ.

© фото: Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин сайтһаа

- БГУ-тай иимэ шэглэлээр оюутадые һургалгын дүршэл манда бии. Түрүүшын хэлсээгээр буряад хэлэнэй багшанар һуража гараа. Мэргэжэлтэдээр хангаха тус дүршэл урагшатай гэжэ хараабди. Мүнөө бидэ ганса шэнэ һургуулинуудые бариха бэшэ, харин тэдэниие багшанараар хангаха ёһотойбди, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Всеволод Мухин тэмдэглээ.

2021 ондо уласай жасын мүнгөөр 17 оюутад багшын мэргэжэлдэ һурана. 2022 онһоо һургуули дүүргэһэн 50 бэрхэшүүлые иимэ шэглэлээр һурахыень эльгээжэ байхаар түсэблэгдэнэ. Нэмэлтэ бюджетнэ һууринуудые байгуулгада 6,4 сая түхэриг һомологдохо, хэлсээтэ оюутадта һара бүриин түлбэри түлэжэ байхын тулада 600 мянган түхэригэй хэмжээнэй субсиди шэглүүлэгдэхэ юм. 2026, 2027 онуудһаа эхилжэ, саашадаа жэл бүхэндэ уласаймнай юрэнхы эрдэмэй һургуулинууд 50 залуу багшаар хангагдажа байха болоно.

- Уласаймнай һургуулинуудта 376 багша хэрэгтэй байна. Һургуулинуудые мэргэжэлтэдээр хангахын тула 2020 ондо түрүүшынхиеэ федеральна «Земскэ багша» түлэбөөр 30 багша хүдөөгэй һургуулинуудта хүдэлжэ эхилээ юм. 2021 ондо 27 багша ажалтай болоо, ерэхэ жэл Буряад орондо үшөө 24 багша гүрэнэй түлэбөөр ажалда абтаха, - гэжэ Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай уялга дүүргэгшэ Валерий Поздняков хөөрөө.

 Гэхэтэй хамта уласай һургуулинуудта мэргэжэлтэдые хүсэлдүүлхэ хэрэгтэ нэмэлтэ 41,8 сая түхэригэй субсиди хараалагдаатай. Ерэхэ жэл болбосоролой эмхинүүдтэ һургуулиин автобусуудай жолоошодые, халуун хоол шанагшадые, техническэ ажалшадые, харуулшадые нэмэжэ абахаар түсэблэгдэнэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин сайтһаа