Засаг түрэ 29 dec 2021 560

Шэнэ байшан баригдаха

Декабриин 24-дэ Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай пресс-ху ралдаанда «Тивиком» телекомпаниин сэдхүүлшэн Ася Касьянова халда барита үбшэнэй эмнэлгын шэнэ байшан бариха тухай асуудал табяа

– Энэ асуудал шиидхэхын тула юу хэжэ болохоор бэ гэжэ би заатагүй хаража үзэхэб. Халдабарита үбшэнэй эмнэлгын газар барилга, үнэхөөрөөшье, шухала хэрэг, энэ асуудал мүнөөдэрэй пандемитэй бэшэ, харин ерээдүйн элдэб үйлэ хэрэгүүдтэй холбоотой. Урда жэлнүүдтэ манай эндэ иимэ үбшэнэй талаар амгалан байдал тогтоһон байгаа, тиимэһээ элүүрые хамгаалгын шэглэлээр мүнгэ һомололго зарим тээнь болюулһаншье байнабди, теэд мүнөө зарим асуудалнуудые орхихоор бэшэ байдал тогтоо. Би заатагүй хаража үзэхэб, энээниие шиидхэжэ туршахаб, – гэжэ Владимир Путин харюусаа.

– Шэнэ эмнэлгын газартай болохо гээшэ минии бүхы наһанайм, мэргэжэлэйм һанал, хүсэл юм. Би эндэ 19 жэлэй туршада хүдэлжэ байнаб. Хэрбэеэ энэ асуудал үнэн дээрээ манай Юрэнхылэгшын туһаар шиидхэгдэхэ болоо гээшэ һаань, ехэл һайн байгаа. Манай байшанай заһабарилга 80-яад онуудта хэгдэһэн юм. Энэ байшан заһабарилгын лэ ашаар байдаг, жэл бүхэндэ бага заһабарилга өөһэдын лэ хүсөөр хэнэбди. Эндэмнай үбэлдөө һэрюухэн байдаг. Ерэһэн бүхы үбшэнтэниие багтааха аргагүйбди. Иимэ эрхэ нүхэсэлдэ ажаллаха баатай болонобди, – гэжэ халдабарита үбшэнэй клиникын врач Татьяна Сымбелова хөөрэнэ.

- Эндэ бидэ хоёрдохиёо хүүгэдтэеэ эмнэлгэ абанабди. Эндэхи ажалшад һанаамгай, оролдоно гэжэ эли байдаг. Иимэ эрхэ нүхэсэлдэ ходо хүдэлнэ, үбшэнтэнэй гомдол шагнаха баатай болодог. Эдэнэрэй ажал ехэ хүндэ. Палатанууд даншье һаа уйтан, хүн зон олон, орон хэбтэри дуталдана. Эндэхи эрхэ нүхэсэл хэзээ нэгэ һайн болоһой гэжэ һанаанда ородог, бага хүүгэдээр эндэ эмшэлүүлхэнь хүндэ юм, – гэжэ хүүгэдтэеэ арга абажа байһан Ирина хэлэнэ.

Буряад Уласай Засагай газарта эмнэлгын шэнэ байшанай түсэл зохёогдоһон, ерээдүйн барилгын газар тодорхойлогдоһон байдаг.

– Юрэнхылэгшэ Владимир Владимирович Путинда манай сэдхүүлшын хандалга дэмжэһэнэй түлөө бидэ баяр хүргэнэбди. Халдабарита үбшэнүүдые аргалдаг газарай байшан эрилтэнүүдтэ тааранагүй. Барилгын түсэлөөр шэнэ байшан 150 орон хэбтэритэй байха ёһотой. Харин барилгада 3 млрд түхэриг гаргашалагдаха гэжэ уридшалан тоологдонхой, – гэжэ Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова тэмдэглээ.