Засаг түрэ 30 dec 2021 364

Эршэмтэйгээр эсэргүүсэнэ

Хоёр жэлэй хугасаада дэлхэйе орёоһон халдабарита ковид үбшэн хабшуураа табинагүй. Ахын аймагай эмшэд ажаһуугшадтаяа энэ хүнгэн бэшэ сагые хамтаран дабажа байнхай. Энээн тухай аймагай засаг дарга Матвей Валентинович Мадасов хөөрэжэ үгэбэ.

© фото: Ахын аймагай захиргаанай сайтһаа

- Үнэхөөрөөшье, 2020 оной эхиндэ коронавирус үбшэнэй хүрэжэ ерэхэдэнь, хэншье юу хэхэеэ ойлгожо ядаа. Энээнһээ яагаад эмнэхэб, хэды соо арад зониие дайрахаб гэжэ байнгүй, түрүүшын үдэрһөө тэмсэлгын хэмжээнүүдые ябуулжа эхилээбди. Нэн түрүүн арбидол, анаферон болон бусад хэрэгтэй эмүүдые Аха руу ехээр асаруулжа эхилээбди. Нэгэ үедэ тэдэнэй сэн эрид дээшэлээ гэжэ һанана бэзэт. Буряад Уласай Толгойлогшын, Засагай газарай аша туһаар яһала ехэ ажал ябуулагдаа. Абаһаар лэ Ахын аймагай газар дэбисхэрэй эхиндэ тусхай пост табигдажа, нютаг руугаа айлшадые, аяншалагшадые, Ахаһаа уг гарбалтайшуулые оруулхаяа болёобди. Һууринуудай хоорондо хүн зоной урагша-хойшоо ябалгые хорёобди. Тэрэ үедэ бүхы Ород гүрэн дотор хүүгэдэй сэсэрлигүүд, һуралсалай гуламтанууд хаагданхай байгаа гэжэ һануулая. Һайн дуратан эдэбхитэйгээр, арад зонтойгоо нягта харилсаа холбоотойгоор хүдэлөө. Ахын хилэ дээрэхи пост хоёр һара шахуу ажаллаа. Энээнһээ боложо, коронавирус үбшэн аймагтамнай түргөөр ороогүй гээд һанагдана. Юуб гэхэдэ, ажаһуугшадаймнай дунда түрүүшын үбшэлһэн ушар октябрь һарада тохёолдоо. Теэд удангүй наһа бараһан ушарнуудшье дайралдаа. Хүндэ үбшэнэй хоёрдохи хаһаһаа абаад, мүнөө болотор Ахымнай 8 ажаһуугша наһа бараа. Үшөөшье олон байха байгаа гээд һанагдана. Нютагаймнай эмшэд, фельдшернүүд үсөөншье һаа, өөһэдынгөө ажал дүүрэнээр хэжэ, хэдэн олон хүнэй ами наһа абараа.

- Үшөө ямар бэрхэшээлнүүдтэй дайралдаабта?

- Кислородоор хангалга “үдэрэй һанаан, һүниин зүүдэн” болохоёо һанаа. Эрхүү хотоһоо кислород зөөжэ эхилээбди. Хүндөөр үбшэлһэн нэгэ хүндэ сүүдхын туршада 8 баллон хэрэгтэй болоно. Манай больницада нэгэ доро 20 хүнэй эмшэлүүлхэ арга олообди. Тиимэһээ өөһэдөө тоолоод үзыт даа, хэды баллон кислород хэрэгтэй болохо байгааб гэжэ. Энэ ушарта манай аймагай дэбисхэр дээрэ хүдэлдэг үйлэдбэринүүд ехэ туһа хүргөө. ООО «Зун Халба», ООО «Рифей», ООО «Хужир Энтерпрайз» эмхинүүд маанадые кислородоор хангажа, ехэ туһа үзүүлээ.

 - Мүнөөдэрэй байдал ямар бэ?

- Хэрэгтэй эм домоор хангагданхайбди. Вакцина сагтаа ерэнэ. Манай Ахын аймагай ажаһуугшадай 80 хубинь ковидһаа вакцина табюуланхай. Хэды тиигэбэшье үбшэн үдэр бүри ондоо түхэлтэй болоод һүжэрһөөр. Миин һууха саг үгы, хүдэлжэл байнабди.

- Танай хэлэһээр, Ахын аймагта эмшэд үсөөн. Өөрлиг һууринда больница шэнээр барюулха тухай зугаа үнинэй гаранхай. Энэ талаар ажал хэр урагшатай ябуулагданаб?

 - Оролдожол байнабди. Манай түбэй больница хэдэн байшангуудһаа бүридэнэ. Нарайлалгын, хирургическа, терапиин таһагууд өөр өөрын гэртэй. Зунайшье халуунда, үбэлэй янгинама хүйтэндэшье үбшэнтэниие нэгэ байраһаа нүгөөдэ руунь зөөхэдэ, ямаршье муу ушар тохёолдожо магадгүй. Тиимэһээ бүхы таһагуудые поликлиникэтэй нэгэдүүлһэн томо байшан бариха түсэб табигданхай. Ахын байгаалиин тала хараадаа абажа, байшан бодхоохо хэрэгтэй. Юуб гэхэдэ, үбэлдөө эндэмнай 60 градус хүрэтэр хүйтэн болошодог. 2024 ондо барилга эхилхээр хараалагдана.

- Матвей Валентинович, арад зонойнгоо элүүр энхэ ябахын түлөө ехэ ажал ябуулжа байһандатнай баярламаар!

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Ахын аймагай захиргаанай сайтһаа