Засаг түрэ 31 dec 2021 692

Амаршалга

© фото: Интерфакс Россия сайтһаа

Буряад ороной хүндэтэ ажаһуугшад!

Шэнэ жэлээр болон Христосой мүндэлһэн үдэрөөр дулаахан амаршалгануудые тогтоогыт!

Үнгэржэ байһан жэл онсо шухала ушарнуудаар, үйлэ хэрэгүүдээр баян байба. Халдабарита үбшэнэй үедэ бидэ уласай һан жасын олзо оршо үнгэрэгшэ 2020 оной 28-һаа 36 миллиард түхэригтэ хүргэжэ шадаабди. Ехэ-ехэ хүрэнгын мүнгэн зөөри шэглүүлэгдэжэ эхилээ. Энэ жэл Озёрно ГОК-ой, Байгалай эрьедэ мүнөө үеын «GreenFlowBaikal» зошод буудалай барилга эхилбэ. Буряад ороной түүхэдэ үзэгдөөгүй ехэ таряа хуряагаабди. Улаан-Үдэдэ үнинэй хүлеэгдэһэн гурбадахи хүүргэ барижа байнабди. Түрүүшынхиеэ хүнэй бөөрэ һэлгүүлэн табиха операци хэгдээ. Шэнэ һургуулинууд, нэмэлтэ һуралсалай түбүүд, соёлой болон тамирай байшанууд баригдажал байна. Бүхы дэлхэйн арад зон Михаил Асташовой, Светлана Гомбоевагай болон Баир Шигаевай илалтануудые альга ташалгаар угтаа. Дэлхэйн чемпионадһаа үни хүлеэгдэһэн медаль Евгений Жербаев асараа. Эхэ ороноймнай домог түүхэдэ ороһон тамиршад Россиин чемпионадта сугларжа, барилдаанда дуратайшуулда ёһотой тамирай найр болоо. 2022 онһоо бидэ хуушанайнгаа эдэбхитэй ажабайдалда бусахаяа хүлеэнэбди. Шэнэ жэлэй һүни ажал хэрэгээ таһалдуулангүй хүдэлхэ эмшэдтэ баяр баясхаланай эгээл дулаахан үгэнүүдые би мүнөөдэр зорюулнаб. Шэнэ жэлдэ амар амгалан, элүүр энхэ байгты! Һанаһан хэрэгүүдээ бүтээжэ, золтой, жаргалтай ябагты! Амгалан байдал, инаг дуран, бэе бэеэ дэмжэлгэ танай гэр бүлэнүүдтэ һалбаржа байг гэжэ хүсэнэб.

 Буряад Уласай Толгойлогшо– Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Алексей ЦЫДЕНОВ

Фото: Интерфакс Россия сайтһаа