Засаг түрэ 31 dec 2021 1073

Амаршалга

Хүндэтэ нютагаархид!

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнуудай ба өөрынгөө зүгһөө Шэнэ жэлээр та бүгэдэниие хани халуунаар амаршалнаб!

Шэнэ жэлэй һайндэр юрын һайндэр бэшэ, харин хэдэн үе нэгэдүүлһэн, жаргал, найдал асарһан үдэр гээшэ. Гэр бүлынгөө дулаахан дүхэригтэ сугларжа, үнгэрһэн жэлэйнгээ дүн гаргажа, шэнэ жэлдэ бүтээхэ ажалайнгаа түсэб табидаг заншалтайбди. Буряад орондомнай, мүн Ород Уластамнай болоһон шухала үйлэ хэрэгүүдээрээ үнгэрһэн жэлнай бидэнэй һанаанда үлэхэ. 2021 ондо бидэ амин шухала түсэлнүүдые бэелүүлээбди, ажабайдалаа һайжаруулхын тулада хэдэн хуули абаһан байнабди.

 Ерэхэ 2022 он Буряад ороноймнай ажаһуугшадта урагшатай байха, омогорхол түрүүлдэг туйлалта амжалтанууднай эбхэрэн ерэхэ гэжэ найданаб. Бүгэдэ нэгэдэжэ, урдамнай байһан үндэр дабаануудые эбтэйгээр дабаха ёһотойбди. Табиһан түсэбүүдээ, зорилгонуудаа бултадаа хамтаржа бэелүүлхэ аргатайбди. Тиигэбэлнай Буряад Уласнай мандаха, ажаһуугшадаймнай байдал улам һайжарха.

Хүндэтэ нютагаархид! Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнуудай зүгһөө гараһан шэнэ жэлдэ аза талаан, жаргал, баярые хүсэнэб. Һанаһан хэрэгтнай бүтэсэтэй байг! Шэнэ жэлээр!

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ  Владимир ПАВЛОВ