Засаг түрэ 11 jan 2022 433

Казахстан Уласта яһала хүндэ байдал тогтоод байна

2022 он яһала шэрүүнээр орожо ерэбэ. Ази түбиин эгээл томо гүрэнүүдэй нэгэн Казахстан Уласта амаргүй ехэ үймөөн боложо байна.

Түрын бодолгын шугам буруушааһан арад түмэн үйлсэ гудамжада гаража, өөрынгөө эрилтэнүүдые дүүргэхэ гэжэ жагсаал эмхидхээ. Шэнэ жэлэй эхилхэтэй сасуу Казахстан Улас дотор «хүхэ» түлишын сэн дээшэлүүлэгдээ, тэрэ ушарһаа боложо, ажаһуугшад гэнтэ эсэргүүсэжэ, «гал дүлэн соробхилоо». Мүнөөдөө Казахстан Уластай хэлсээ баталһан гүрэнүүдэй зэбсэгтэ хүсэнүүд туһа үзүүлхэ зорилготойгоор тиишээ эльгээгдэнэ.

Фото: zakon.kz