Засаг түрэ 12 jan 2022 412

Пресс-хуралдаанай һүүлээр

Ородой Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Улаан-Үдэдэ инфекционно больница бариха арга боломжонуудые хараха тухай даабари үгөө.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Эмнэлгын газарай түсэл бүтээлгын дансануудта холбоото уласай болон уласай һанһаа мүнгэ һомолхо тухай мэдүүлгэнүүдые бэлдэхэ даабаринууд Ород Уласай Засагай газарта болон Буряадай Толгойлогшодо үгтэһэн байна. 2021 оной декабрь һарада үнгэрһэн пресс-конференциин үрэ дүнгөөр тус больницын барилгые холбоото уласай инвестиционно программада оруулха арга боломжонуудые бэдэрхэ тухай хэлэгдээ. Тиин байгша оной февралиин 1 болотор энэ асуудалай шиидхэбэри элирүүлэгдэхэ ёһотой. Мүнөөнэй инфекционно больницын байшан 1940-өөд онуудта баригдаһан юм. Үбдэһэн зониие хангалта һайтай байранууд соо аргалха боломжо үгы. Буряадай Засагай газарай талаһаа тус больницын баригдаха газар үгтэнхэй.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа