Засаг түрэ 12 jan 2022 466

Шэнэ эрхэтэдые амаршалба

Шэнэ жэлэй январиин 1-дэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов «Уласай перинатальна түб» гэһэн эмхи хүрэжэ, Шэнэ жэлэй һүни түрэһэн эхэнэрнүүдые амаршалаа. Энэ хугасаада Буряад орондо 9 үхибүүд түрөө, тэдэнэй 3-иинь - хүбүүд, бэшэниинь – басагад.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Буряад орондо 2022 оной эхиндэ, декабриин 31-эй - январиин 1-эй һүни,  уласай перинатальна түбтэ түрүүшын үхибүүн – басаган мүндэлөө.

- Шэнэ жэлээр бүгэдэниие амаршалнаб! Шэнэ жэлэй һүни үглөөнэй 8 саг болотор манда юһэн үхибүүд түрөө. Бултыень, түрэлхидыень амаршалнаб, элүүр энхэ, жаргалтай байхыень хүсэнэб. Мүндэлһэн Шэнэ жэлэй 00.05 сагта уластамнай түрүүшын үхибүүн түрөө - 55 см үндэртэй, 3,6 кг шэгнүүртэй басаган, түрэлхидынь басагаяа Марьяна гэжэ нэрлээ. Тэрээндэ болон түрэлхидтэнь һайн һайханиие хүсэхэ байнаб! Тэдэ өөһэдөө Мухар-Шэбэрэй Сагаан-Нуур нютагаархид, - гэжэ Алексей Цыденов түрэһэн эхэнэрнүүдтэ хандаа.

Бүхы түрэһэн үхибүүд умай соохи болзороо дүүрэн эдлэһэн, эхэнүүдшье, нарайнуудшье булта һайнууд гэжэ перинатальна түбэй эмшэд дуулгаа. Мүн баһа хотын перинатальна түбэй ковидна госпитальдо энэ һүни 3,670 кг шэгнүүртэй, 54 см үндэртэй басаган түрөө. Удаань уласай Толгойлогшо элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудуповатай болон уласай перинатальна түбэй хүтэлбэрилэгшэдтэй ажалай зүблөө үнгэргэжэ, эмнэлгын эмхиин ажал хэрэгэй үрэ дүнгүүд болон 2022 оной түсэбүүд тухай хэлсээ. Тэмдэглэхэдэ, уласай перинатальна түбтэ жэл бүхэндэ 5000 шахуу үхибүүд түрэнэ. Эндэ ехэнхидээ уласай аймагуудай эхэнэрнүүд ерэжэ нарайлна. Энэ нарайлалгын түб үшөө хээли соохи болон түрэһөөр түрүүшын үдэрнүүдтэ нялхын бэе махабад нарин нягтаар шалгадаг, саг үргэлжэ хаража байдаг ха юм. Мүнөө үедэ энэ түб эгээл һүүлшын түхэлэй эмнэлгын түхеэрэлгэнүүдээр хангагданхай, Россиин түрүү перинатальна түбүүдэй нэгэн болоно

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа