Засаг түрэ 12 jan 2022 443

Байгалаар аяншалхань

Бүхэроссиин «Ёлка желаний» гэһэн хэмжээ ябуулгын ашаар эрэмдэг бэетэй үхибүүдэй Шэнэ жэлэй гуйлтанууд бэелүүлэгдэнэ. Тэрэ тоодо Калининградска можодо ажаһуудаг басаганай Байгал далай хүрэхэ гэһэн хүсэл. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Россиин Юрэнхылэгшын Алас Дурнадахи бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев энэ хүсэлыень дүүргэхэ юм.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Тиигэжэ Калининградай можын 5 наһатай Алёна Пристанская алдарта Байгал далайе өөрынгөө нюдөөр хараха арга боломжодо хүртэбэ. Басаган Турка нютагай маяк хараха, соёлой болон түүхын үзэмжэтэ хүшөө болохо Ивалгын дасан, Батурино һууринда оршодог эхэнэрнүүдэй Сретенскэ һүмэ, Горячинскын халуун аршаануудта хүрэхэ, үндэһэн эдеэнэй дээжэнүүдые амталжа үзэхэ аргатай байха.

- Алас Дурнын, тэрэ тоодо Байгал далайн оршон тойронхиин хүгжэлтын түлөө би харюусанаб. Үбэлэй хүйтэндэшье, зунай дулаандашье Байгал гоё һайхан байдаг юм. Таанад жэлэй ямар хаһада эндэ амархаяа, аяншалхаяа өөһэдөө мэдэгты. Харин бидэ энэ ябадалыетнай хангахабди. Бүхы һайн һайханиие хүсэнэб. Шэнэ жэлээр амаршалнаб, – гэжэ Юрий Трутнев басаганай эжытэй хөөрэлдэхэдөө хэлэбэ.

Һануулхада, «Ёлка желаний» гэһэн хэмжээ ябуулга 2018 онһоо жэл бүхэндэ үнгэргэгдэнэ. Тэрэнэй зорилго – ажабайдалай хүндэ ушарнуудта ороһон үхибүүдтэ баярай найр бэлэглэхэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа