Засаг түрэ 13 jan 2022 506

"Мүльһэн хүдэлөө"

Юрий Трутнев: «Алас Дурнада айхабтар гоё газарнууд бии – Камчатка, Примориин дайда, Байгал»

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Алас Дурнада, тэрэ тоодо Буряад орондо аяншалга хүгжөөхэ арга боломжонууд тухай «Россия-24» теле-субагта Россиин Юрэнхылэгшын ДФО-дохи бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев хөөрэжэ үгөө.

- Алас Дурнаар аяншалха дуратай хүнүүд жэлһээ жэлдэ эршэмтэйгээр олошорно. Теэд эндэ ехээр һайрхаха юумэн манда үгыл даа. Энэмнай манай туйлалта бэшэ, харин орон дотор аяншалгын хүгжэлтэ болоно. Тиигээдшье Алас Дурна айхабтар гоё үзэсхэлэнтэ газарнуудтай - Камчаткада, Примориин дайдада, Байгалда хараха юумэн биил даа. Харин бидэ өөһэдынгөө зорилгонуудые нэгэ бага ондоогоор харанабди. Аяншалгын һалбарида саг үедөө таараһан түлэбүүдые байгуулха, шэнэ зошод буудалнуудые бариха, амаралтын газарнуудые һэргээхэ гэжэ хараалнабди. Иимэ ажал мүнөө эхилэнхэй, «мүльһэн хүдэлөө» гэжэ хэлэхээр. Мүнөөдэрэй талада «Орьёлон тэһэрдэг гурбан» гэһэн ехэ түлэб Камчаткада бэелүүлэгдэнэ. Примориин хизаарта хэдэн ехэ-ехэ түлэбүүд эхин шатануудтаа байна. Байгалай эрьеэр барилганууд бодоно. Тиигэбэшье эдэ бүгэдэ зориһон замаймнай эгээл эхиниинь гээшэ. Бидэ энэ хүдэлөөе дэмжэхэ ёһотойбди гэхэ байнаб, юундэб гэхэдэ, хэжэ байһан ажал мүнөө дээрээ багадана: зошод буудалнуудта һууринууд дуталдана, хүн зоной дураараа амарха гэһэн хүсэлдэ хүрэнэгүй, - гэжэ Юрий Трутнев хэлээ.

 Һануулхада, Алас Дурнын федеральна тойрогто жэлэй хугасаа соо аяншалагшадай тоо 61 хубяар дээшээ бодоо, Буряад ороншье энэ хэрэгтэ горитойхон хубитаяа оруулаа – бүхы аяншалагшадай 13 хубинь Буряад Уласта амараа. Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов «ProДФО» форум дээрэ аяншалгын хүгжэһэнэй ашаар шэнэ инвесторнүүд ерэнэ гэжэ тэмдэглээ. Тиигэжэ «Горячинск» курортые инвестор худалдажа абаад, ажал ябуулжа байна –инвестицинүүдэй хэмжээн 1,7 млрд түхэриг. «Саяанууд», «Нилова пустынь» болон «Аршаан» курортнуудташье инвесторнүүд ороо. Байгалай эрьедэ термальна комплекстой болон бүхы хэрэгтэй юумээр хангагдаха 153 номертой зошод буудалай барилга эхилээ. Энэ барилгада 1,6 млрд түхэригэй хүрэнгэ шэглүүлэгдэхэ юм.

 - Юрий Петровичой туһаламжаар болон тэрэнэй өөрынь хабаадалгатайгаар бүхы дэлхэйгээр 21 зошод буудалтай «Космос Отель Групп» компани манда ерээ, тэдэ мүнөө газарай дансануудые баталаа, хүрэнгын хэмжээн 11 млрд түхэригтэ хүрэхэ. Компани Байгалай оршон байгаалида тааруулагдаһан эко- парктай, 400 һууритай буудал барина. Эдэ бүгэдэ инвесторнүүдые һонирхуулна, аяншадай дурые татана, тэдэ үргэн ехэ инвестиционно арга боломжотой гэжэ бидэ харанабди. Эдэ бүгэдэ Алас Дурнада бэелүүлэгдэжэ байһан дэмжэлгэнүүдэй хабаадалгатайгаар бүтэнэ. Тиимэһээ бидэ ерээдүйдөө этигэнэбди, - гэжэ Алексей Цыденов мэдүүлээ.

Россиин Юрэнхылэгшын ДФО-дохи бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев 2022 ондо аяншалгын һалбариин түлэбүүдые дэмжэхэ хуулинууд һайжаруулагдаха гэжэ тэмдэглээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа