Засаг түрэ 19 jan 2022 374

Малай эмшэд урмашуулагдаха

Байгша оной январиин 17-до Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Засагай газарай мэргэжэлтэдтэ малай эмшэдые шагнаха талаар дурадхалнуудые оруулхыень даалгаба.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Буряадта малай халдабарита үбшэнэй дэлгэрһэн ушараар онсо байдалай хойшолонгуудые усадхаха хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдээ. Ветеринарна албанай 160 ажалшад эндэ хабаадаа. Мүнөөдэрэй байдалаар, 105 мэргэжэлтэд һэргылэмжын тарилга хэһээр.

- Һүни үдэргүй, амаралтагүй ажаллаһан малай эмшэдые урмашуулха талаар мэдүүлгэнүүдые бэлдэгты. Ветеринарна албанай мэргэжэлтэд Шэнэ жэлэй амаралтын үдэрнүүдтэ үбшэ сараха ажалнуудта таһалгаряагүй ябаа. Һайндэрые тэдэ хүдөөдэ, вагончигууд соо, шэрүүн эрхэ нүхэсэлдэ угтаа. Мүнөө эмшэд айлнуудаар ябажа, үхэр малыень шалгана, һэргылэмжын тарилга тэрэ дары табина. Ехэ гэгшын ажал хэгдээ, - гэжэ Алексей Цыденов онсолон тэмдэглээ.

2021 оной январиин 14-эй байдалаар 137 328 толгой мал һэргылэмжын тарилга абаа, тэрэ тоодо 72 763 толгой эбэртэ бодо мал, 58379 толгой хони ямаад, 6186 толгой гахайнууд таригдаа. Энэ хадаа тарилга абаха малай 95,9 хубинь болоно.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа