Засаг түрэ 20 jan 2022 485

Зарлигта-хубилалтанууд

Республиканска оперативна штабай зүблөөнэй дүнгүүдээр Буряад Уласай Толгойлогшын Зарлигта хэдэн хубилалтанууд оруулагдаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Шэнэ коронавирусна инфекциин, илангаяа шэнэ «омикрон» штаммай дэлгэрхэ аюултай дашарамдуулан, республикын театр харалгын эмхи зургаануудта, хэндэшье хабаатай бүхы соёлой ба амаралгын эмхинүүдтэ «Пушкинская карта» түлэбые бэелүүлгын хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэлгэдэ хубилалтанууд оруулагдаа. Тиигэжэ ямаршье ушараар үнгэргэгдэһэн хэмжээ ябуулгануудай үедэ танхим соохи харагшадай һууринуудай хахад хубинь лэ эзэлэгдэхэ ёһотой.

Мүн баһа «Чайф» бүлгэмэй 2022 оной февралиин 15-да Физкультурно-спортивна комплексдо үнгэргэгдэхэ тоглолтын аюулгүйгөөр үнгэргэлгые хангаха хэмжээнүүд хараалагдаа. Харагшадай танхим соо орохо наһаа хүсэһэн 1000 хүн һэргылэмжын тарилга табюулһан, үгы һаа, үбдөөд эдэгэһэн гү, али тарилга хүүлэжэ болохогүй гэһэн саарһа дансануудтай, мүн лэ нюур гэршэлһэн үнэмшэлгэтэй байха ёһотой. Тэдээнһээ гадуур Христосой хэрээһэ зүүһэн үдэртэй дашарамдуулан, шэнэ коронавирусна инфекциин дэлгэрхые һэргылһэн дүрим гуримуудые жэншэдгүй сахиха хэрэгтэй гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов оперштабай зүблөөндэ хэлэбэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа