Засаг түрэ 20 jan 2022 450

Һэргылэмжын ажал ябуулагдаһаар

Республиканска оперативна штабай зүблөөндэ COVID-19 үбшэнэй шэнэ «омикрон» штаммые оруулхагүйн болон дэлгэрүүлхэгүйн тула һэргылэмжын хэмжээ ябуулгануудые шангадхаха шиидхэбэри абтаа. Үйлэдбэринүүдтэ болон эмхи зургаануудта, наймаанай болон хангалгын газарнуудта оролгын шалгалта- «фильтр», ариг сэбэрые сахиха гурим, түргэн хүдэлсын бүлгэмүүдэй талаһаа хиналтын ажалнууд болон бэшэшье һэргылэмжын хэмжээ ябуулгануудта онсо анхарал хандуулагдаха юм.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

COVID-19 үбшэнэй шэнэ «омикрон» штаммаар үбшэлһэн 200 ушар Россида тэмдэглэгдээ. Буряад орондо мүнөө үедэ нэгэшье иимэ ушар үзэгдөөгүй. Шэнэ штаммай дэлгэрһэн гүрэнүүдһээ ерэһэн хүн бүхэн хоёр дабхар шалгалта гарана, тиигээд 14 хоногто тусхай гуримда байлгагдана. Шэнэ жэлэй амаралтын үдэрнүүдэй удаа республикада ажаһуугша олон хүнүүд гэртээ бусана, тиимэһээ халдабарита үбшэнэй дэлгэрхэнь ехэдэнэ. Һэргылэмжын хэмжээ ябуулганууд вирусые оруулхагүй ба үргэнөөр дэлгэрүүлхэгүй гэжэл шангадхагдана гээшэ.

 - Мүнөө манай нютагаархид амаралтын һүүлээр олоороо ондоо регионуудһаа болон оронуудһаа бусана. Аюулай ерэхэнь магадгүй. Үнгэрһэн жэлэй май һарые һанагты даа, тиихэдэ амаралтаһаа хүнүүдэй бусахада, ямараар үбшэн дэлгэрээ һэм. Мүнөө тиимэ ушарай дабтагдахагүйн тулада һэргылэмжын бүхы хэмжээ ябуулгануудые шангадхаха хэрэгтэй. Мүнөөшье бэшэ һаа, хэзээ нэгэтэ штамм мандашье хүрэжэ ерэхэ, тиимэһээ бүхы яамануудай, албан газарнуудай хүтэлбэрилэгшэдые, аймагуудай амбан даргануудые, бүхы үйлэдбэринүүдэй, ажахынуудай ударидагшадые өөһэд өөһэдынгөө харюусалгата газарнуудта һэргылэмжын хэмжээ ябуулгануудые шангадхагты, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Эпидемиологуудай тэмдэглэһээр, шэнэ «омикрон» штамм тон түргэн тарана. Һэргылэмжын тарилга абаагүй хүнүүдтэ эгээл түрүүн халдана.

- COVID-19 үбшэндэ эсэргүү һэргылэмжын тарилга абаагүй хүнүүд шэнэ үбшэ халдахаахаар бэлэн. Тиимэһээ би үшөө дахин бултаниие һэргылэмжын тарилга табюулхыень уряалнаб, харин 6 һарын урда табюулагшадые саг соонь ревакцинаци хүүлэхыень уряалнаб. Ородой Холбоото Уласта зохёогдон байгуулагдаһан коронавируста эсэргүү вакцина баһал шэнэ штаммһаа хамгаална гэжэ шэнжэлгэнүүдээр баталагдана, - гэжэ Буряад Уластахи Гүрэнэй санитарна ахамад врач Сергей Ханхареев батална.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа