Засаг түрэ 26 jan 2022 466

Буряадай үдэрнүүд -Москвада

Байгша оной январиин 24-һөө Москвада Федерациин Зүблэлдэ Буряад Уласай үдэрнүүд эхилээ. Толгойлогшо Алексей Цыденов түрүүтэй Засагай газарай сайдууд, Арадай Хуралай һунгамалнууд энэ ехэ хэмжээ ябуулгада Буряадаа түлөөлнэ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Түрүүшын үдэр тэдэ федеративна байгууламжын, можо хизаарнуудай политикын, нютагай захиргаанай болон Хойто нютагуудай хэрэгүүдээр хорооной суглаанда хабаадаа. Россиин гэр байрын, коммунальна ажахын болон барилгын, элшэ хүсэнэй, Алас Дурнын болон Арктикын хүгжэлтын яамануудай түлөөлэгшэд, антимонопольно албанайхид энэ хуралдаанда оролсобо. Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов дулаагаар хангадаг һалбариин мүнөөдэрэй байдал тухай элидхэл хэбэ. Ехэ аюулай болоогүй дээрэ дулаа дамжуулдаг соргонуудые һэлгэхэ, БАМ-ай муудаһан, үмхирһэн гэрнүүд сооһоо зониие зөөлгэхэ ажал түргэдүүлхэ тухай тэрэ хэлээ.

Үнэхөөрөөшье, онсо хүйтэн уларилтай Буряад орондо дулаа дамжуулха ажахын һэльбэн шэнэлэлгэ тон хэрэгтэй. 2021 ондо 771 аюулта ушар болоһон байна. Шэнэлэлгэдэ 4,7 миллиард түхэриг хэрэгтэй.

- Суглаан дээрэ ганса Улаан-Үдын дулаа дамжуулха ажахы хараалагдаа бэшэ, аймагуудаар байдал мүн лэ һайн бэшэ, өөрын хүсэ шадал хэрэглэжэ, заһабарилга эхилхэгүй гүт гэжэшье хэлэгдээ. Бидэ ойлгонобди, манай бюджет энэ ехэ мүнгэ даахагүй, энээниие сенаторнууд ойлгоо, Россиин Барилгын яаман баһал дэмжээ, – гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

Федерациин Зүблэлдэ Буряадай үдэрнүүдэй хэмжээндэ Буряад Улас тухай үзэсхэлэн дэлгээгдэхэ юм. Харин январиин 26-да Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Дээдэ палатын түрүүлэгшэ Валентина Матвиенкэтэй уулзаха юм.

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа